Tillståndsprocessen

För att få driva ett värmeverk krävs det tillstånd av Mark- och miljödomstolen och varje förändring kräver ett utökat eller förändrat tillstånd. De olika stegen i tillståndsprocessen kan du läsa om nedan. Vi återkallade tillståndsprocessen för projekt pellets i Hammarbyverket när beslut togs om att avbryta projektet våren 2014.

Remissinstanser

Naturvårdsverket
Kammarkollegiet
MSB
HaV
Sjöfartsverket
Trafikverket
Länsstyrelsen
Stockholms stad (kommunstyrelsen och miljönämnden)

1. Tillståndsprocessen inleds med ett eller flera samråd där Fortum lämnar upplysningar till berörda och ger dem möjlighet att ställa frågor och lämna in synpunkter. Synpunkter tas emot från både allmänheten och myndigheter, såväl muntligen som skriftligen.
2. Synpunkterna från samråden sammanfattas av Fortum i en samrådsredogörelse.
3. Därefter upprättar Fortum en miljökonsekvensbeskrivning, som tillsammans med ansökan, teknisk beskrivning och samrådsredogörelsen lämnas in till Mark- och miljödomstolen.
4. Vid behov kan domstolen be Fortum att komplettera ansökan.
5. Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig till domstolen. Om du har synpunkter är det viktigt att du skriftligen inkommer med dina synpunkter i detta skede. Mark- och miljödomstolen begär också in yttranden från berörda myndigheter.
6. Inkomna yttranden granskas och Fortum ges möjlighet att bemöta dem.
7. Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling i målet.
8. Mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd i en dom.
9. Tillståndsdomen kan överklagas.
10. Eventuella överklaganden avgörs av Mark- och miljööverdomstolen.

Kontakt tillståndsansökan

Linn Arvidsson, Sweco, linn.arvidsson@sweco.se, 054-14 17 32
Nadja Pilpilidou, Fortum, nadja.pilpilidou@fortum.com, 08-671 70 00

Dokument för tillståndsprocessen

Ansökan
Det juridiska dokumentet som innehåller ansökans omfattning, förslag till villkor och motivering till varför ansökan ser ut just som den gör.
Ansökan (pdf 4,5 MB)

Bilaga A – Teknisk beskrivning
Redovisning av Hammarbyverkets utformning och drift
Bilaga A - Teknisk beskrivning (pdf, 0,9 MB)
Underbilaga A1 - Översiktskarta (pdf, 0,2 MB)
Underbilaga A2 - Anläggningslayout (pdf, 0,6 MB)
Underbilaga A3 - Energibalanser (pdf, 0,08 MB)
Underbilaga A4 - Sammanfattning gällande BAT-rekommendationer (pdf, 0,1 MB)

Bilaga B - Miljökonsekvensbeskrivning
Redovisning av positiva och negativa konsekvenser av Hammarbyverket, skyddsåtgärder och möjligheter
Bilaga B - Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 1,5 MB)
Underbilaga B1 - Bullerutredning (pdf, 1,0 MB)
Underbilaga B2 - Riskanalys (pdf, 0,5 MB)
Underbilaga B3 - Spridningsberäkning (pfd, 2,6 MB)
Underbilaga B4 - Säkerhetsdatablad (pdf, 0,9 MB)

Bilaga C – Redovisning av gällande villkor
En sammanfattning av de villkor som gäller för Hammarbyverket idag
Bilaga C - Redovisning av gällande villkor (pdf, 0,1 MB)

Bilaga D – Samrådsredogörelse
Protokoll från samrådsmöten samt yttranden från myndigheter, organisationer, närboende och andra berörda som inkommit under samrådstiden
Bilaga D - Samrådsredogörelse (pdf, 1,4 MB)

Bilaga E – Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsens beslut om att verksamheten är av ett sådant slag att man behöver samråda med myndigheter och närboende
Bilaga E - Beslut om betydande miljöpåverkan (pdf, 0,9 MB)

Bilaga F – Plankarta detaljplan
Bilaga F1 - Plankarta Hammarby gård 11 och Mårtensdal 2 (pdf, 1,8 MB)
Bilaga F2 - Plankarta Hammarbyhöjden (pfd, 1,4 MB) 

 

2014-06-10