Fortsatt utredning av överkänslighetsreaktioner på Högdalenverket

Arbetet med att utreda orsakerna till överkänslighetsreaktionerna på Högdalenverket fortsätter. Det vi vet idag är att de allra flesta har fått symptom under perioden 9-19 mars i samband med underhåll av en del av anläggningen. Vid planerade underhållsstopp arbetar det många människor på Högdalenverket. Vid underhållet i mars befann sig runt 200 personer varje dag på Högdalenverket jämfört med normalt cirka 20 personer per dag i berörda områden.   

Symptomen

Sju personer har symptom idag. De symptom som har förekommit är utslag och klåda, nässelutslag och andningsbesvär. Många av de som haft besvär med luftvägarna har även haft astma eller allergier. Personer med astma och allergier är oftast känsligare och kan reagera på torr, kall luft och dammig miljö. Vi har uppmanat alla som arbetar på Högdalenverket att rapportera om de har symptom. Hittills har 48 personer meddelat att de har haft symptom. Medicinsk utredning pågår för att se hur dessa kan härledas till arbetsmiljön på Högdalenverket.  

Trolig orsak

Vi har kartlagt allt arbete på Högdalenverket från januari fram till april för att se om det kan finnas någonting i våra processer, bränslen eller annat som kan förklara överkänslighetsreaktionerna. Vi har även djupintervjuat alla som har haft symptom. Än så länge har vi inte hittat något som kan förklara överkänslighetsreaktionerna, men vi vet mycket om symptomen och vad som kan orsaka dem. Den troligaste orsaken är en kombination av en lång period av kallt och torrt väder under mars och en ovanligt dammig miljö. Vid torr väderlek blir damm flyktigt och sprids lättare än om det är nederbörd. Mycket damm kan ge överkänslighetsreaktioner. När det är torrt och kallt blir vi känsligare i slemhinnorna och både slemhinnor och hud behöver fukt för att skydda sig mot omgivningen. Enligt IVL Svenska miljöinstitutet och företagshälsovården kan det ibland vara så att man inte hittar den exakta orsaken till besvären. Vi kommer att leta vidare och följa upp tänkbara uppslag och vårt mål är självklart att hitta svaret.   

Mätningar och analyser  

Vi har tillsammans med experter från IVL Svenska miljöinstitutet och Ångpanneföreningen (ÅF) gjort en rad mätningar bland annat för att undersöka förekomst av damm och partiklar. De analyssvar vi har fått visar inte på något avvikande och alla mätningar ligger under gränsvärdena. Läs mer om mätningarna här.

Vad vi gör nu  

Vi har två huvudsakliga mål framöver. Det ena är att följa upp de som fortfarande har symptom och det andra är att fortsätta leta efter orsaker och genomföra åtgärder så att det inte kan hända igen.  

 • Vi har släppt kravet på andningsskydd i de berörda delarna av anläggningen då våra luftmätningar visar på låga halter av damm. Samtidigt så skärper vi kraven i andra delar av anläggningen på grund av dammiga miljöer. 
 • Vi kommer att vara extra noga med att användning av skyddsutrustning och rutiner följs. 
 • Vi kommer att följa revisioner och underhåll av anläggningen och vi kan mäta sådant som vi inte kan göra under drift.
 • Fortsatt dammätning på ett antal platser för att bevaka nivåerna. Vi är kan sätta in extra mätningar om det skulle behövas.
 • Vi har skärpt städrutinerna och renhållning. Detta kommer att fortsätta även framöver då det har gett gott resultat.
 • Arbetsmiljöinstitutets (AMM) utredning fortsätter. De har inte heller hittat någonting som skulle kunna förklara symptomen än. De gör nu en djupare utredning och rapport väntas i höst. 

 Vad vi har gjort

 • Företagshälsovården är inkopplad för att undersöka och följa upp personer med symptom och bistå med medicinsk expertis.
 • Två så kallade typfall är remitterade till Karolinska Institutet , Institutet för miljömedicin, AMM för utredning.
 • De som har haft symptom har blivit djupintervjuade för att kartlägga tänkbara orsaker till besvären.
 • IVL Svenska miljöinstitutet har anlitats för att tillsammans med Fortum utreda vad som kan ha orsakat överkänslighetsreaktionerna. Ett omfattande arbete har skett, med mätningar av damm och ämnen i luften för att spåra orsaker och utesluta kända risker
 • Vi har utökat städningen på Högdalenverket och våtsopar tre gånger i veckan och har dessutom genomfört två extra storstädningar av området.
 • Kraven på obligatorisk personlig skyddsutrustning utökades initialt till att omfatta andningsskydd med filter i de områden där personer med symptom vistats. Från och med juni kommer kravet på andningsskydd i vissa zoner att släppas, samtidigt som fokus på att använda förstärkt skydd i vissa miljöer införs.

2013-06-14