Kvalitetskontroller Högdalenverket

Högdalenverket är ett kraftvärmeverk som varje år omvandlar cirka 700 000 ton avfall till fjärrvärme och el. Avfallet kommer både från hushåll i stockholmsregionen och industrier. Avfallet ska uppfylla vår kravspecifikation och kontrolleras i hela kedjan från mottagning till förbränning.

Hushållsavfallet som kommer till Högdalenverket är årligen cirka 500 000 ton avfall som blir över när hushållen i Stockholm källsorterat. Resten av avfallet är cirka 190 000 ton utsorterat och krossat industriavfall. Avfallet levereras till Högdalenverket dygnet runt alla dagar i veckan. Vi kontrollerar att det är rätt typ av bränsle genom stickprovskontroller av inkommande fordon. Innan industriavfallet får tippas från fordonet görs också en bedömning av bränslets fukt- respektive trähalt. Om tveksamheter finns att det inte överensstämmer med specifikationen tas prover ut för vidare analys.

Mottagningskontroll av avfallet

 

Vi utför regelbundet noggrannare analyser av avfallet. Enligt vårt kontrollprogram för Högdalenverket ska 8 % av leveranser med industriavfall kontrolleras, vilket motsvarar cirka 600 analyser per år. Kontrollerna innebär både så kallad okulär besiktning, då vår personal tittar noggrant på avfallet, och analys. Under analys tar vi reda på vilka olika material avfallet består av och fördelningen av material. Av hushållsavfallet ska 7 % stickprovas, det vill säga cirka 5000 stickprov årligen.

Under stickproven kontrolleras att hushållsavfallet är helt fritt från:

  • enheter som är större än 1x0,5x0,5 m
  • balar eller hårt rullat material
  • obrännbart grovt avfall som exempelvis cyklar, vitvaror och metallskrot
  • trädgårdsavfall
  • riskavfall som exempelvis biologiskt material, radioaktivt avfall, stickande/skärande föremål eller kasserade läkemedel
 

Hushållsavfallet ska också vara så fritt som möjligt från:

  • obrännbart avfall som gipsskivor, småbatterier och elektronikprodukter
  • farligt avfall som kemikalier, lösningsmedel, målarfärg, lysrör, oljor, bilbatterier, byggavfall som innehåller farliga ämnen och kvicksilvertermometrar.

Om vi upptäcker avvikelser dokumenterar vi detta och följer upp avvikelser med leverantören. Leverantören kommer sedan att kontrolleras mer noggrant närmaste tiden. Vid registrering av flera avvikelser kan leverantör avstängas från att leverera till Högdalenverket. Det avfall som avviker från våra krav plockas bort och omhändertas enligt gällande lagstiftning.

Kontroll vid förbränning

 

Högdalenverket är en av de bästa anläggningarna i Europa med högpresterande reningsteknik. Det görs kontinuerliga mätningar på utsläpp till luft och vatten för att kontrollera att vi följer gällande lagstiftning och tillstånd. Prover tas även på förbränningsrester enligt anläggningens kontrollprogram. Utöver det som krävs enligt lagstiftning mäts till exempel kvicksilver kontinuerligt på en av våra pannor. Andra metaller som kadmium och bly samt dioxiner mäts två gånger per år av ett externt mätlab.

I utsläpp till vatten genomförs kontinuerlig mätning av ph-värdet och grumligheten i vattnet. Vattenprover tas kontinuerligt och varje månad skickas två samlingsprover på analys för att kontrollera metallhalter. Utsläppsgränsvärde kontrolleras och följs upp mot lagstiftning och gällande tillstånd. 

2015-10-14