Artiklar

Första leverans av biobränslen till nya kraftvärmeverket i hamn

Nu har den första fartygsleveransen av biobränslen ankommit Värtahamnen. Leveransen är en första test och nu ska all utrustning provas för att mycket snart kunna förse Fortum Värmes nya  biokraftvärmeverk med bränsle.

Nu ska all kringutrustning testas med hjälp av den här första leveransen: Kranen som lastar av bränslet, den specialbyggda piren, leveransbanden och hela mottagningsanläggningen fram till bergrummet där biobränslet förvaras innan det ska eldas i pannan.

”Nu testar vi äntligen hela logistiksystemet, både här på plats och själva transportlösningarna. Det här är en viktig milstolpe för oss och en viktig del av driftsättningen av vårt nya biokraftvärmeverk”, säger Monica Lundgren, logistikansvarig för det nya kraftvärmeverket i Värtan.
Fartyget rymmer 10.000 kubikmeter flis.

Det nya biokraftvärmeverket kommer att förses med biobränslen från fartyg och tåg och för ett par dagar sedan levererades även ett av två specialbyggda tåg. Det står nu i Värtan, nära biokraftvärmeverksbygget, och väntar på att testas tillsammans med den nya lossningsroboten som kommer att användas i framtiden. Testerna görs nu i slutet av veckan. Tågen har 30 vagnar och rymmer totalt 4500 kubik.

”Tåget har specialdesignade containrar för att vi ska kunna få med oss så mycket biobränslen som möjligt per lass. Det sparar både ekonomi och miljö”, säger Monica Lundgren.

Tågen kommer att gå mellan ett tiotal terminaler i Sverige och Norge och kommer, tillsammans med fartygstransporten, att förse biokraftvärmeverket med biobränslen i form av skogsavfall och restprodukter från sågverk i Norden. Senare i vår, när det är i drift, beräknas utsläppen att minska i Stockholm med 126.000 ton, motsvarande vad biltrafiken släpper ut under en och en halv månad. (2015-12-16)

Fartyg och tåg lastade med biobränsle
 

Driftsättning av nya biokraftvärmeverket i Värtan 

 

Efter drygt tre års byggande i Värtan tas Fortum Värmes nya biobränslebaserade kraftvärmeverk i skarp drift i början av 2016. Innan värme och el börjar produceras behöver anläggningen trimmas in genom driftsättning under hösten och vintern.

Driftsättning innebär i korta drag att torka murverket i pannan, rengöra pannan, ”blåsa rent” rören innan turbinen används, prova säkerhetssystem och trimma ihop anläggningens olika delar. Väldigt lite av driftsättningsarbetet syns på utsidan men när rören renas genom blåsning kommer det under en tidsbegränsad period senare i höst komma ånga och ljud från byggnaden.

Biokraftvärmeverket kommer att eldas med restprodukter från skogsindustrin som flis, bark, grenar och kvistar. Huvudelen av bränslet kommer att levereras med båt och tåg till Fortum Värmes nya bränslehanteringssystem i Energihamnen. Redan i höst anländer de första bränsletransporterna för test av den nya anläggningen i Värtan. När den skarpa driften startar i början av 2016 kommer skogsflis omvandlas till 750 gigawattimmar el och 1700 gigawattimmar värme årligen. Det motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter.

4,5 miljarder kronors satsningen i Värtan är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Koldioxiden i Stockholm minskar med cirka 126 000 ton per år vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader. Fortum Värmes biokraftvärmeverk kommer ensamt att minska Europas koldioxidutsläpp med 650 000 ton per år eftersom den förnybara el som produceras ersätter el som annars produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. (2015-09-21)

 
Cirka 50 000 kubikmeter flis kommer att lagras i det nybyggda bergrummet under Värtan. Biobränslet kommer att åka på transportband från Energhamnen till biokraftvärmeverket.

 

Kranen för biobränslet är på plats i Energihamnen​

Nu är den stora bränslekranen på plats i Energihamnen i Stockholm. Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i drift 2016.
 

Bränslekranen kommer att hantera huvuddelen av den flis som kommer med båt till Energihamnen. Efter lossning och sortering fortsätter flisen vidare på transportband i underjordiska tunnlar till biokraftvärmeverket en bit bort där den blir till värme och el. Verket kommer att värma 190 000 lägenheter per år och bidra till 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp globalt årligen. Bygget av biokraftvärmeverket startade i januari 2013. Investeringen är 4,5 miljarder kronor, vilket är den enskilt största satsningen i Fortum Värmes historia och en viktig del i arbetet mot en helt klimatneutral el- och värmeproduktion med 100 procent förnybara och återvunna råvaror senast år 2030. (2015-07-07)
Grön satsning på förnybar energi i Värtan 

Grenar, trädtoppar och andra restprodukter från skogen är det gröna hjärtat i Fortum Värmes satsning på bioenergi. Biobränslet till det nya kraftvärmeverket i Stockholm kommer från skogsbruk i Skandinavien, Baltikum och Ryssland.

Cirka 12 000 kubikmeter flis per dag kommer anläggningen att sluka när det tas i drift i början av 2016. Byggnaden växer fram bredvid Värtaverket. Energihamnen förbereds för att kunna ta emot båtar med bränslelaster upp till 100 000 kubikmeter. Den 200 meter långa piren är nästan färdiggjuten och ska förses med landström. Det innebär att fartygen inte behöver köra sina dieselmotorer för att producera ström när de ligger vid kaj, vilket är bättre för miljön. När piren är klar kan vi ta emot cirka ett fartyg per dygn och det tar cirka en dag att lossa ett fartyg. Ungefär två tredjedelar av bränslet ska anlända med båt och resten med tåg. 

Utrustningen för att bereda bränslet nere i hamnen är nu monterad i såll- och krosshuset. Där ska flisen sorteras och anpassas till rätt storlek. Sedan förs det vidare på transportband i tunnlar till biokraftvärmeverket. En del av flisen kommer att förvaras i ett gammalt oljebergrum som byggs om till ett flislager på 50 000 kubikmeter. Det räcker för 4–5 dygns produktion. Kapaciteten i den nya anläggningen är imponerande – flisen kommer att omvandlas till 750 gigawattimmar el och 1 700 gigawattimmar värme varje år. Det motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 lägenheter! 

Med bygget av Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan tar Fortum Värme nästa steg mot Stockholms stads mål att göra den svenska huvudstaden fossilbränslefri. När det nya verket tas i drift i januari 2016 produceras värme och el samtidigt. Den förnybara el som produceras kommer att leda till positiva globala klimateffekter genom att den ersätter el som annars produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Det betyder att Fortum Värmes biokraftvärmeverk ensamt minskar Europas koldioxidutsläpp med hela 650 000 ton per år. (2014-09-29)​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
​​

2016-01-20