Värtaverket

I centrala Stockholm finns ett av Europas största system för fjärrvärme och fjärrkyla. Produktionen omfattar även el och sker i huvudsak vid Värtaverket – en välkänd del av Stockholms stadsprofil.

Det ursprungliga verket ritades av Ferdinand Boberg och stor omsorg lades ned på byggnadernas utformning. De försågs med tidstypisk belysning, gedigna smidesstaket och vackert kakel på väggarna i maskinhallen.

Fjärrvärmens introduktion i Stockholm på 1950-talet har medfört ett kraftigt minskat utsläpp av sot, svavel- och kväveoxider i luften. Tidigare stod fastighetsägarna själva för uppvärmningen av bostäder och arbetsplatser. Utsläppen av orenade rökgaser från stadens alla skorstenar gjorde luften oacceptabelt dålig. 1969 stod Värtaverkets första värmeverk klart som var direktkopplat till fjärrvärmenätet. Sedan beslutet att införa fjärrvärme fattades, har fjärrvärmenätet byggts ut och täcker idag stora delar av centrala Stockholms värmebehov. Miljöåtgärderna i Värtaverket har bidragit stort till att Stockholm idag antagligen är huvudstaden med världens renaste luft.

I Värtaverket produceras värme och el

I Värtaverkets kraftvärmeverk (KVV6) utnyttjas kol och biobränsle för produktion av el och värme. Bränslen och aska hanteras i helt slutna system för att minimera problem med damm, lukt och buller. Ett normalt år svarar KVV6 för cirka 50 % av värmeproduktionen vid anläggningen. Till KVV6 finns även en rökgaskondensering. Rökgaskondensering är en metod för att utvinna värmeenergi ur rökgaser från förbränning i kraftvärmeverk. Beroende på vilket bränsle som används så innehåller rökgaserna en viss mängd vattenånga  och genom att kyla ner rökgaserna under vattenångans daggpunkt får man denna att kondensera, varvid kondensationsvärmen frigörs. Värmen  tas omhand och tillförs fjärrvärmenätet. El och värme kan även produceras i Värtaverkets andra kraftvärmeverk (KVV1). Här används flytande bränslen, i huvudsak bioolja.

De närmaste åren investerar Fortum Värme stort i Värtaverket för att öka andelen förnybar klimatvänlig produktion ytterligare. Investeringarna kommer göra Värtaverket till en av Europas i särklass största anläggning för klimatvänlig kraftvärmeproduktion baserad på biobränsle. Satsningen ingår i Fortums planer för att göra fjärrvärmen i Stockholm helt klimatneutral senast till år 2030.​​

2017-02-07