Vattenkraft - påståenden och fakta

Vattenkraften är en fundamental del av vårt samhälle och berör en mängd olika sektorer. Den påverkar den lokala bygden genom kulturarv, miljöpåverkan och ekonomiskt. Regionalt så påverkar vattenkraften energisystemet och kan även påverka den regionala ekonomin. Nationellt och globalt så påverkas klimatutsläpp av vattenkraften, där vattnet hjälper till att minska beroendet av förbränning av fossila bränslen.  

Boken "Vattenkraft - påståenden & fakta" hanterar och diskuterar många av de utmaningar som lyfts när vattenkraften debatteras. 20 olika påståenden analyseras och sanningen kring dem klargörs. Här nedan finns de olika påståendena och med en kort summering av analysen kring dem. Den som vill fördjupa sig mer kan ladda ner boken i sin helhet här.        

"Vattenkraften hjälper till att industrialisera Sverige och skapar Sveriges välfärd"

Genom tillgång till prisvärd och tillförlitlig kraft har Sverige kunnat bygga ut en elintensiv industri inom skog, papper, gruvor, stål och kemi. På så sätt har förädlingen av våra råvaror kunnat ske i en större utsträckning inom Sverige och lett till ett ökat exportvärde och fler arbetstillfällen. Det har dessutom kunnat ske med en måttlig klimatpåverkan då efterfrågan av elektricitet i huvudsak tillgodoses med hjälp av vattenkraft och kärnkraft.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

“Kraftbolagen tjänar mycket pengar på vattenkraft”

Den som tjänar mest på vattenkraften är idag den svenska staten som tjänar ca 10-11 öre/kWh producerad vattenkraft, att jämföra med kraftbolagen som tjänar ca 5-6 öre/kWh. Staten får in direkta pengar genom fastighetsskatt och vinstskatt.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

“Vattenkraften skapar inga arbetstillfällen”

Den småskaliga vattenkraften är viktig för den lokala ekonomin genom såväl sysselsättning som intäktskälla.
Den storskaliga vattenkraften skapar arbetstillfällen genom underhåll och de såkallade föryngrings-/investeringsprogrammen. Även dammutbyggnad och säkerhet säkerställs kontinuerligt och skapar arbetstillfällen.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

“Vindkraften ger mycket mer tillbaka till bygden än vattenkraften”

Ersättning från vattenkraften är stabilare än vindkraftens ersättningsnivåer. Med dagens produktionsvolymer betalar vattenkraften årligen ca 110 miljoner kronor i bygdemedel, medan vindkraften betalar uppskattningsvis maximalt ca 5 miljoner kronor årligen.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Bygdemedel och fiskeavgifter gör ingen nytta och borde tas bort”

Det kan konstateras att det inte går att ta bort bygdemedel och fiskeavgifter utan att det får negativa konsekvenser för närboende och fiskbestånd vilka får del av dessa medel. Fiskeavgifterna bör behållas för att finansiera forskning som
syftar till att underlätta och förbättra miljöanpassningen av vattenkraften.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”De flesta är positiva till vattenkraft”

Ca 1 % av den svenska befolkningen negativt inställda till vattenkraften och anser att den bör avvecklas. Detta överensstämmer väl med synen på annan typ av energiproduktion, med undantag för kärnkraften.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

"Vattenkraften orsakar översvämningar”

Vattenkraften kan inte pekas ut som orsaken till översvämningar. Tvärtemot så minskar generellt risken för översvämningar och efterföljande skador på infrastruktur och samhällen jämfört med en situation med oreglerade vattendrag.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

"Vi klarar oss utan vattenkraft”

Vattenkraften står idag för ca 50 % av elproduktionen i Norden (ca 45 % i Sverige). Det skulle bli oerhört kostsamt att byta ut den Nordiska vattenkraften mot annan produktion, oavsett vilken teknologi man väljer.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Vi behöver vattenkraften i omställningen till förnybar elproduktion”

Vattenkraft är relativt billigt och enkel att reglera, både på kort sikt (sekunder-timmar) till lång sikt (veckor-månader). Alternativet är att använda termisk kraftproduktion (t.ex. kol-, gas-, bio- och kärnkraft) för att reglera kraftsystemet.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Nordisk vattenkraft är en förutsättning för ett förnybart energisystem i Europa”

Genom att koppla samman det nordiska elsystemet med kontinenten kan den nordiska vattenkraftens reglerförmåga bidra till att underlätta för en omställning till ett förnybart energisystem i Europa.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

“Vi har överskottsenergi”

Sverige har under de senaste fyra åren exporterat el till våra omkringliggande länder. Detta indikerar att Sverige har ”överskottsenergi” under de år då kärnkraften fungerar väl, tillgången på vatten är god samt efterfrågan är relativt låg.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Vattenkraften är färdigutbyggd”

Det anses i dagsläget osannolikt att storskalig vattenkraft fortsätter byggas ut i den utsträckning som har skett under det senaste seklet. Att bygga ny vattenkraft är med dagens nordiska elpriser generellt inte lönsamt. Oexploaterade nationalälvar och å-sträckor är ofta i naturskyddade områden. En nyprövning är kostsam och utgången är ofta oviss.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

“Småskalig vattenkraft saknar betydelse”

Den småskaliga vattenkraften är inte obetydlig. En stor del av den installerade kapaciteten i södra Sverige
utgörs av småskalig vattenkraft i. Cirka 190 MW av den totala installerade vattenkraftkapaciteten 347 MW är småskalig vattenkraft.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

“Kraftbolagen vill inte göra miljöförbättringar”

Idag sker det ett organiserat miljöarbete på de större kraftbolagen med både åtgärder och forskning inom området. De två sidorna är överens om problembilden - att det behöver genomföras fler miljöåtgärder - men åsikterna skiljer avsevärt angående hur det ska göras och vad som står i vägen.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

“Vattenkraften orsakar myggproblem”

Enligt forskaren och myggekologen Jan Lundström skulle ett naturligt vattendrag utan vattenkraft eller flödeskontroll
antagligen producera mer mygg än ett reglerat.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Vattenkraften är biologisk mångfalds största hot”

Vattenkraften ingår i en av de tre hotkategorier som Centrum för biologisk mångfald har identifierat men kan även bidra med en minskning av klimatförändringen som identifierats som ett stort hot.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Miljöförbättringar kräver minskad vattenkraftsproduktion"

Att bygga fiskväg eller att leda bort en del av flödet från kraftverket till den naturliga fåran, leder till ett bortfall av förnybar produktion. En lösning är att i större utsträckning tillåta kompensationsåtgärder för vattenkraften där åtgärder som inte påverkar den förnybara produktionen prioriteras.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Fisktrappor är en förutsättning för biologisk mångfald"

Arbetet med att förbättra den biologiska mångfalden är mycket komplext och innefattar ett flertal olika åtgärder. Att en åtgärd som att
anlägga en fisktrappa skulle vara en förutsättning för biologisk mångfald är en grov generalisering och ger en dålig bild av den verkliga problematiken.

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

”Vattenkraften är miljöfarlig verksamhet”

Vattenkraften är inte en miljöfarlig verksamhet då den inte uppfyller någon del av den definition som finns formulerad i miljöbalken. Den skiljer sig stort från miljöfarlig verksamhet, trots detta argumenterar många för att vattenkraften ska behandlas som miljöfarlig.
 
 

”Det finns nya naturtillstånd"

Målet med miljöarbetet är att våra vatten är att det naturliga tillståndet eftersträvas i hög grad. Men vad händer med dämningar som gjordes för flera hundra år sedan och där samhällen har vuxit upp runt reglerade sjöar och andra vatten?

Läs hela analysen i boken "Vattenkraft - Påståenden & fakta"

2015-10-14