Om företaget

Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el och levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och via dem till en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. 

Bolagsstyrning

Moderbolaget i Fortum Värmekoncernen, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ), är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Den svenska aktiebolagslagen gäller därmed för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ). Styrelsen utses av årsstämman. Styrelsen utser i sin tur VD, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Moderbolagets verksamhet består i att äga aktier i det operativa bolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad samt att svara för koncerngemensamma finansieringslösningar.

Styrande regelverk

Externa regelverk

• Svenska rättsregler, särskilt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen
• Konsortialavtal och övriga ägardirektiv

Interna regelverk

• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning, inklusive VD-instruktion och instruktion om rapportering till styrelsen
• Fortumkoncernens uppförandekod
• Fortum koncernens policys och instruktioner ​​​​

Studiebesök

Oavsett om du är en skola, ett företag eller en privat person som vill veta mer om Fortum Värmes verksamhet så är du välkommen att komma på Studiebesök eller Öppet Hus. För mer information ber vi dig fylla i vårt formulär:

Formulär studiebesök Fortum Värme​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2017-04-25