Hälften av fjärrvärmen kommer från lokala källor enligt Fortum Värmes miljöbokslut

2014 blev ett ovanligt år på flera sätt. Det var varmare än normalt och behovet av fjärrvärme minskade jämfört med året innan. Tekniken var inte med oss fullt ut och elproduktionen i våra kraftvärmeverk drabbades.

Fortum Värmes miljöprestanda varierar mellan åren beroende på väder och teknik. Utsläppen per kWh fjärrvärme blev lägre än 2013 och 75 % av energin i fjärrvärmen är helt förnybar. Adderar vi återvunnen energi blir siffran 85 %. När vi fasar in ett av världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk 2016 kommer vi att åstadkomma en tydlig och stabil förflyttning mot ännu lägre utsläpp.

Satsningen på förnybar energi fortsatte i och med att vårt nya kraftvärmeverk för avfallsbränslen i Brista togs i drift. Tack vare detta har behovet av primär jungfrulig energi minskat med över 200 GWh jämfört med om producerat med 2013 års energimix. Det motsvarar energibehovet i över 17 000 lägenheter med genomsnittsförbrukning. Hälften av den värme som vi tillhandahåller kommer från lokala källor inom länet, vi gör regionen mer hållbar, det är vårt uppdrag. Just nu riktas fokus mot hur de stora fjärrvärme- och fjärrkylanäten ska kunna användas för ännu mer samverkan med kunder, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme.  Genom Öppen Fjärrvärme och tillvaratagandet av överskottsvärme från datahallar skulle så mycket som  1 TWh energi kunna återvinnas, vilket motsvarar Norrköpings årliga värmebehov, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme

På vägen mot en klimatneutral el- och värmeproduktion senast 2030 tar Fortum Värme ansvar genom att minska utsläppen på andra platser i världen. Detta görs genom investeringar i klimatkompensationsprojekt i utvecklingsländer. På så sätt halverades Fortum Värmes nettoutsläpp för värmeproduktion jämfört med 2013. Totalt har cirka 325 000 ton kompenserats vilket motsvarar vad 200 000 nya bilar släpper ut sitt första år vid genomsnittlig körning.

Klimatkompensationsprojekten innebär också lokala sociala vinster och bevarande av biologisk mångfald så det skapas värden både lokalt vid projekten och globalt genom klimatnyttan, säger Ulf Wikström.

2015-03-05