Hållbar utveckling

Vi tror att hållbar utveckling är en av konkurrensfördelarna för vår verksamhet. Vi vill generera en konkurrensfördel genom att balanserat beakta alla tre områden inom hållbar utveckling: ekonomiskt ansvar, miljöansvar samt socialt ansvar.

Hållbara lösningar är kärnan i strategin

Hållbara lösningar utgör en central del av vår strategi. Vi är övertygade om att konkurrensförmåga, utmärkta prestationer och en marknadsdriven produktion kommer att ge värde och tillväxt inom det ekonomiska ansvarsområdet på lång sikt. Inom miljöansvarsområdet betonas vår kompetens inom koldioxidfri kärnkrafts- och vattenkraftsproduktion samt energieffektiv kraftvärmeproduktion. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete möjliggör klimatvänliga energilösningar. Inom det sociala ansvarsområdet möjliggör våra innovationer samt säker leverans av koldioxidsnål el och värme en utveckling av samhällen och ger samtidigt ett ökat välbefinnande.

Hållbar utveckling innefattar även att vara en god samhällsmedborgare och att ta hand om den egna personalen samt omgivande verksamhet.

Policyn visar vägen

Tillsammans med de relaterade verksamhetsprinciperna definierar Fortums policy för hållbar utveckling de fokusområden och metoder vi ska tillämpa för att främja en hållbar utveckling.

Vårt mål är att göra hållbar utveckling till en framgångsfaktor. Därför vill vi vara föregångare och

  • vara ledande i att bekämpa klimatförändringen, utnyttja naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt och förbättra arbetsmiljön.
  • arbeta aktivt tillsammans med våra intressenter för att kontinuerligt förbättra våra ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer.
  • stå för affärsetik och integritet på en hög nivå, omsorg om miljön och respekt för mänskliga rättigheter tillsammans med alla våra affärspartner, oberoende var vi verkar.
  • noggrant följa lagar och föreskrifter i all verksamhet.

Vårt engagemang för hållbar utveckling beskrivs närmare i vår uppförandekod och gemensamma styrande principer. Vi omvandlar principerna till handling genom att fastställa utvecklingsmål för Fortums inriktning för hållbar utveckling.

Fortums policy för hållbar utveckling uppdaterades 2007. Policyn specificeras genom våra miljöprinciper och säkerhetsprinciper. Förutom dessa principer styrs verkställningen av hållbar utveckling i vårt dagliga arbete på koncernnivå genom Fortums Code of Conduct, personalpolicyn, biodiversitetanvisningen, inköpsprinciperna samt uppförandekoden för tjänste- och varuleverantörer.

Inriktningen definierar målen

Policyn för hållbar utveckling genomförs i praktiken enligt inriktningen för hållbar utveckling. Inriktningen definierar koncernens övergripande mål, vilka styr divisionernas årliga arbete med verksamhetsmål och verksamhetsplanering.

Vi rapporterar om våra framsteg

Varje kvartal följer vi upp våra miljömål inom ramen för Fortums interna resultatuppföljning. Vi berättar om våra framsteg i Fortums årsredovisning, i särskilda rapporter om hållbar utveckling samt på denna webbplats.​​​

2015-08-19