Koldioxidsnålt samhälle

Fortum vill vara drivande i skapandet av ett koldioxidfritt samhälle. Vår långsiktiga ambition är att vara en koldioxidfri producent av kraft och värme.

En av de viktigaste delarna i Fortums strategi är att motverka klimatförändringarna. Vårt största bidrag till att uppnå detta är att öka den koldioxidfria energiproduktionen. Förnybara energikällor utgör en central del av framtida energilösningar och användningen av dem ger Fortum nya verksamhetsmöjligheter.

Vår ambition

Vår långsiktiga ambition är att vara en koldioxidfri producent av kraft och värme. För att uppnå det målet arbetar vi systematiskt för att minska utsläppen från vår energiproduktion. Vi vill också vara med och bygga upp ett koldioxidfritt samhälle genom att erbjuda energiprodukter och -tjänster som bidrar till att motverka klimatförändringen även inom andra samhällssektorer.

År 2009 undertecknade vi, tillsammans med 60 andra energibolag, en deklaration om att den europeiska energibranschen eftersträvar en koldioxidneutral elproduktion före mitten av århundradet.

Vi närmar oss vår vision via delmål. Fortums mål för de kommande fem åren, mätt som ett femårsgenomsnitt är:

  • Specifika CO2-utsläpp från kraftproduktion i EU: < 80 g/kWh
  • Specifika CO2-utsläpp från total energiproduktion: < 200 g/kWh
  • Energieffektivitet: total förbränningseffektivitet (energiproduktion delat på primärenergianvändning): > 70%

Utöver utsläppsminskande åtgärder som vidtas på verken så arbetar Fortum med att minska koldioxidutsläppen från det egna resandet och från företagets byggnader sedan 2007. Dessa åtgärder inkluderar minskade flygresor och CO2´-kompensation från företagsrelaterade flygresor.

Minska utsläppen  

Av vår kraftproduktionskapacitet är 66 % koldioxidfri och vi arbetar kontinuerligt för att minska utsläppen ytterligare. Vår primära åtgärd för att motverka klimatförändringarna är att minska utsläppen av växthusgaser från våra egna energiproduktionsanläggningar.

Utsläppsreduceringarna utförs till exempel genom att använda utsläppssnåla eller utsläppsfria energikällor och förbättrad energieffektivitet. I framtiden tror vi också att vi kommer att använda koldioxidavskiljning och -lagring (Carbon Capture and Storage, CCS).

Av vår kraftproduktionskapacitet är 66 % koldioxidfri. Kraften produceras i vattenkraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk samt kraftvärmeverk (Combined Heat and Power, CHP) som drivs på biobränsle. Inom EU-området är den koldioxidfria kraftproduktionens andel över 90 %. I Ryssland är all vår kraftproduktion baserad på fossila bränslen.

Investeringar i framtiden

Under 2000-talet har Fortum investerat cirka 7 miljarder euro i utsläppsfri produktionskapacitet, varav huvudparten i vattenkraft. Vårt pågående investeringsprogram i Europa ökar den utsläppsfria produktionskapaciteten med 665 MW. Investeringsprogrammet omfattar bland annat grundrenovering av och effekthöjningar vid vatten- och kärnkraftverk samt byggande av nya kraftvärmeanläggningar. Inom värmeproduktionen strävar vi efter att öka biobränsleanvändningen samt energiutvinningen från avfall. Vårt investeringsprogram på cirka 2 300 MW i Ryssland kommer å andra sidan fram till år 2015 att öka våra koldioxidutsläpp då produktionen är baserad på fossila bränslen.

De viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen är bränslemodifikationer, grundrenoveringar inom vattenkraften och utökad fjärrvärmeanvändning. Den årliga koldioxidreduktionen som dessa åtgärder gett under åren 1990–2009 uppgår till 3,6–4,9 miljoner ton. Fortums årliga utsläpp har under samma period total uppgått till 6–13 miljoner ton. Utan utsläppsreduceringarna skulle dessa alltså ha uppgått till 10–18 miljoner ton.

2015-05-20