Rivning av dammar i Djursjön och Idsjön

Bakgrund

Vandringshinder av olika slag förekommer i många vattendrag. De kan utgöras av dammar, felaktigt utformade eller lagda vägtrummor eller andra typer av hinder. Att ta bort hinder och göra vattendraget "vandringsbara" för fisk är ofta en angelägen miljöförbättring.

Beskrivning av projektet

I två av Oreälvens biflöden, Djurån och Idån, har under sommaren 2012 två dammar tagits bort och ersatts med trösklar vid sjöarnas utlopp. Dammarna som ligger i Rättviks kommun heter Djursjön och Idsjön. De var båda ursprungligen byggda för flottningsändamål. Sedan flottningen upphörde har dammarna haft en viss betydelse i kraftproduktionshänseende. Denna betydelse har endast varit marginell och därför beslutades att dammarna skulle rivas ut.

Genomförande av projektet

Under sommaren 2012 togs de gamla anordningarna, luckor, dammvall mm bort och återställdes till ett mer naturligt förhållande.  Anläggningen ersattes av en tröskel som är möjlig att passera för fisk, dessutom blir flödet i utloppet mer naturligt. Förhoppningen är att den biologiska mångfalden gynnas genom att vandringshindren tas bort. Främst öring och harr kan vandra upp från Oreälven och hitta
ny-gamla leksträckor. En sådan utveckling kommer främst att gynna sjöarna men även den nedströmsliggande Oreälven.

Projektet har samfinansierats av Fortums miljöfond vilken är baserad på försäljningen av Bra Miljöval-el (50%) och Drift och underhållsverksamheten inom Fortum Generation AB (50%). 

2015-05-06