Fångstdata för Vänerlax och öring

​Bakgrund

Att veta hur stort fångstuttaget av lax och öring är - och hur fördelningen mellan vild och kompensationsodlad fisk ser ut - i Vänern/Klarälven är av helt avgörande betydelse för att man skall kunna utvärdera om fisken förvaltas på ett optimalt och ändamålsenligt sätt. Bland annat på grund av att trollingfisket i  Vänern - som är det fiske som står för den största fångsten av lax och öring - inte har något krav på att rapportera sina fångster/uttag blir det dataunderlag som all förvaltning- och forskningsverksamhet vilar på, ofullständigt.

När dessutom återrapporteringen av 4000 brickmärkta odlade fiskar som sätts ut årligen inte heller fungerar så har det blivit väldigt svårt att kunna dra några slutsatser om uttag/dödlighet i fisket och därmed veta hur man bäst förvalta dessa fiskresurser.

Beskrivning av projektet

Fortum finansierar, genom egen avsättning till miljöfonden, sedan 2012 ett treårigt fångstdataprojekt för att öka kunskapen om sportfiskets fångster och om bestånden av lax och öring i Vänern. Projektet genomförs av Sportfiskarna (regionkontoret i Forshaga). Alla rapporter som kommer in lämnas vidare till bland annat SLU, Havs- och Vattenmyndigheten och länsstyrelser för forsknings-  och förvaltningsändamål, vilket på sikt ger bättre fiskevård och sportfiske i sjön. Underlaget används även för att utvärdera och utveckla Fortums avels- och kompensationsodlingsverksamhet i Vänerregionen.

Projektet fick under 2012 in rapporter som omfattade totalt 1422  fångade laxar och öringar från Vänern, de flesta från trollingtävlingar. Som ett tack och uppmuntran till alla som rapporterade genomförde Fortum bl. a.  en extra utsättning av öringsmolt (med ursprung från Gullspångsälven) i Vänern med samma antal fiskar som inrapporterats under 2012.

Projektets syfte

Huvudsyftet med projektet är att resultat och data som tas fram kan användas av Fortum såväl som forskare, förvaltare och andra intressenter för att utveckla bestånden, sportfisket, miljön och fiskevården i Vänern/Klarälven och att utveckla Fortums avels- och utsättningsverksamhet.

2015-05-06