Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven

Bakgrund

Efter projektet ”Lax och öring i Klarälven” har Fortum och Karlstad universitet valt att fortsätta sitt forskningssamarbete. Kraftverken utgör de facto vandringshinder för fisken, både uppströms och nedströms. I det nya samarbetet satsar man på att förbättra möjligheterna för fiskens nedströmsvandring. Något som tidigare varit eftersatt, inte bara i Klarälven utan på många platser i världen.

En historisk kartläggning visar på en kraftig nedgång av lax- och öringpopulationerna i Klarälven redan under 1800-talet. I och med utbyggnaden av kraftverken från 1907 sjönk antalet till kritiska nivåer. Man har dock lyckats vända trenden för den vilda fisken, och även förbättrat fisket i sjön jämfört med under 1960-talet.

Beskrivning av projektet

Den fortsatta forskningen riktar framförallt in sig på att förbättra överlevnaden för laxungar och utlekt lax på vägen från lek- och uppväxtområdena ned till Vänern. Cirka 9 miljoner SEK satsas totalt på laxens överlevnad under en fyraårs period, 2012-2015. Projektet finansieras huvudsakligen via medel från Fortums R&D och  Fortums miljöfond, men universitetet går även in med viss egenfinansiering. Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång” bidrar också till studierna genom ett separat avtal med universitetet.

Projektets syfte

Huvudsyftet med projektet  är att hitta en långsiktig och (kostnads-) effektiv lösning för att få ned nedströmsvandrande laxartade fiskar från lek- och uppväxtområdena i den svenska delen av övre Klarälven till Vänern. Projektet består av fyra delstudier:
1) Projektering av åtgärd (-er) för förbättrad nedströmsvandring;
2) Uppmätning av hydrauliska förutsättningar uppströms Edsforsens kraftverk för att belysa aktuella förhållanden för fiskens rörelser och potentiella åtgärder;
3) Kartläggning av den nedströmsvandrande utlekta fiskens beteende och vägval när de närmar sig Edsforsen samt
4) Studera smoltens beteende inför olika typer av hydrauliska förutsättningar (t.ex. olika former av acceleration och turbulens i en kontrollerad miljö).

2015-05-06