Gullspångslaxen

Bakgrund

Gullspångslaxen är en av få laxstammar som lever hela sitt liv i sötvatten. I stället för att vandra ut i salt eller bräckt vatten som sina artfränder, simmar Gullspångslaxen ut i Vänern. Att det blivit så beror på att Vänern efter vår senaste istid för ca 9 000 år sedan blev en insjö utan direkt kontakt med Västerhavet.

Redan i slutet av 1980-talet uppmärksammades att arten var hotad. Gullspång Kraft (numera Fortum) kom då överens med Kammarkollegiet och Fiskeriverket om åtgärder för att göra det möjligt för Gullspångslaxen att fortsätta leva i älven.

Beskrivning av projektet

Fortum startade 2003 ett projekt för att bevara den sötvattenlevande Gullspångslaxen. Under projekttiden genomfördes flera åtgärder för att säkra laxens fortlevnad. Vi har bland annat ökat minimivattenföringen från 6 till 9 m³/s och avstått korttidsreglering under vår och sommar. Ett annat exempel är den fisktrappa som byggdes för att laxen skull kunna nå nya skapade områden för lek och uppväxt. 

Projektets syfte

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att Gullspångslaxen skulle kunna fortsätta leva och utvecklas i Gullspångsälven. 

Resultat

För att säkerställa den framtida förvaltningen är området från Gullspångs kraftverk ned till mynningen via Åråsforsarna idag ett naturreservat. Området är ett så kallat Natura 2000-område vilket innebär att det ingår i ett europeiskt nätverk av särskilt värdefulla naturområden. Målsättningen är att hela vattenområdet med strandbrinkar och även övrig miljö ska ingå i framtiden. 

2017-02-27