Fortums Miljöfond

För varje kilowattimme Bra Miljövalmärkt el som vi säljer avsätter vi pengar till Fortums miljöfond. Fondens pengar används till olika projekt i syfte att minska vattenkraftens påverkan på miljön.​

El märkt med Bra miljöval 

Naturskyddsföreningen sätter kriterierna för hur el med beteckningen Bra Miljöval ska vara producerad för att den ska få märkas som ett Bra Miljöval. Ett krav är att pengar ska avsättas till en fond vars medel uteslutande får användas för naturvårdsåtgärder kopplade till vattenkraft. Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som ska genomföras och utvärderar projekten i samband med en årlig revision.

Fortums Bra Miljövalmärkta el kommer från vattenkraftverk i Indalsälven, Klarälven och Dalälven samt från vindkraftverk som uppfyller Naturskyddsföreningen kriterier för Bra Miljöval.

Vårdar miljön kring vattenkraftverken

Fortums miljöfond, som finansieras av den Bra Miljömärkta el som vi säljer, har bland annat bidragit till åtgärder för att rädda den unika Gullspångslaxen, insatser för att vårda den unika miljön kring Nedre Dalälven, möjliggjort skapandet en biokanal som underlättar för både fisk och andra organismer att passera och leva vid Eldforsens kraftverk samt till forskning kring den hotade flodpärlmusslan.

Åtgärderna inom våra projekt gynnar ett stort antal arter, inte bara fiskar, utan även insekter och andra djur som lever kring våra kraftverk.

Naturvårdsprojekt kopplade till vattenkraft 

Genom Fortums miljöfond stödjer vi projekt som bidrar till biologisk mångfald och hållbar energiproduktion i områden där Fortum är verksamma inom vattenkraften. Syftet är att minska vattenkraftens lokala påverkan på miljön. Projekten finansieras med avsättningar från våra kunders köp av el märkt med Bra miljöval och genom egna avsättningar.

Ansökan om naturvårdsprojekt inom Fortums miljöfond

Om du vill ansöka, skicka ett mail till birgitta.adell@fortum.com med dina kontaktuppgifter och information om projektet, så kontaktar vi dig.

Miljöfondens projekt​
Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven ​
Rivning av dammar i Djursjön och Idsjön ​
Eldbäcken
​Flodpärlmusslan i Ljungans biflöden
Flodpärlmusslan i Värmland
​Fångstdata för Vänerlax och öring
​Gullspångslaxen
Lax och öring i Klarälven - möjligheter för vild fisk och kvalité på odlad fisk
​Naturvårdande åtgärder i nedre Dalälven
Restaurering av Klarälven
​Sommenöringen
​Stormusslor
​Ule älv
​Valvtjärnsbäcken
Vandringsväg i Delångersån
Återintroduktion av flodpärlmusslan i Bulsjöån
Utrivning Acksjödammen
Utrivning Kolsjödammen
​Fri fiskväg Kvarntorpsån

​ ​​

2017-08-15