Restaurering av Klarälven

​Bakgrund

I samband med den omfattande timmerflottningen som bedrevs på Klarälven fram till 1991, gjordes åtgärder för att förbättra framkomligheten för timret, vilket i kombination med utbyggnaden av vattenkraften under 1900-talet ledde till att beståndet av Klarälvslax minskade.

Beskrivning av projektet

Under 2005 invigde Fortum ett miljöprojekt i Klarälven i syfte att förbättra de naturliga förutsättningarna för Klarälvslax och Klarälvsöring i dess enda kvarvarande lek- och uppväxtområde i Sverige.

En av åtgärderna var att i den 29 km långa forssträckan mellan Höljes och Vingängsjön, öppna så kallade ledarmar genom att placera ut block och sten i strömmarna. Man öppnade också tidigare stängda sidofåror i Vingängsdeltat. Projektet finansierades med statliga medel från LIP-programmet (Lokalt Investerings Program) och av Fortums miljöfond. Under perioden 2005-2006 gjordes stora insatser för att återskapa Klarälvens ursprungliga strömbiotoper i syfte att gynna älvens bestånd av lax, öring och harr.

Projektets syfte

Projektets syftet var att förbättra de naturliga förutsättningarna för Klarälvslaxen i dess enda kvarvarande lek- och uppväxtområde i Sverige. Målet har varit att utöka arealen lek- och uppväxtområden, minska effekterna av korttidsreglering och att utöka mängderna av smolt (utvandringsfärdig fisk).

Resultat

Projektet har varit avgörande för Klarälvslaxens överlevnad men har även gynnat andra fiskarter i området. Fortums insatser har under åren varit mycket lyckade - tillgången på laxungar, öringungar och harr har ökat. Torsby kommun, som var delprojektägare via det lokala investeringsprogrammet(LIP), har i samråd med Länsstyrelsen i Värmlands län upprättat en plan för uppföljning av åtgärderna under en femårsperiod (2005-2010). Fortums Nordiska miljöfond har åtagit sig att finansiera delar av uppföljningsarbetet som är inriktat på att säkerställa genomförda åtgärder samt att kvantifiera effekterna på fiskbestånden med hjälp av årligt elfiske.

2015-05-06