Sommenöringen

Bakgrund

Längst ner i Bulsjöån, i Östergötland vid sjön Sommen, ligger Visskvarns vattenkraftverk. Visskvarn är ett småskaligt vattenkraftverk som tar sitt vatten vid en liten damm och vattnet leds i en tub ner till kraftverket. Den naturliga vattenvägen skulle vara torrlagd utom då vattenflödena överskrider kraftverkets kapacitet. Domen har omprövats så det går en viss minimitappning enligt miljödom.

I den naturliga fåran har ett bestånd av uppströms lekande Sommenöring lek- och uppväxtområden. Öringen i sjön Sommen har få motsvarigheter och har därför bedömts som intressant av Fiskeriverket. Även sjön Sommen är unik på många sätt och har lyfts fram som ett område av riksintresse för yrkesfisket samt naturvård och friluftsliv. Den minimitappning som tappas i fåran har bedömts som för liten för att Sommenöring ska ha tillräckliga arealer för lek och uppväxt.  2004 fick Fortum en förfrågan från Länsstyrelsen i Östergötlands län, Sommens FVO och Bulsjöåns FVO om ett samarbete till förmån för Sommenöringen.

Beskrivning av projektet

Ett förslag om ökad tappning i åfåran togs fram. I korthet bestod förslaget i ökat spill i den naturliga fåran samt biotopåtgärder i densamma. Fortum har ökat spillet vid Visskvarns vattenkraftverk, från 145 l/s till 450 l/s under hela året. Förhoppningen är att det större flödet ska förbättra förutsättningarna för öringen. Biotopåtgärderna i vattendraget har utförts av Länsstyrelsen och Fiskevårdsområdet. För att följa upp resultatet av projektet genomförs lekgropsinventering och elfiske. Dessa uppföljningar samt rapportering står Länsstyrelsen för. Under 2009 har Länsstyrelsen framfört intresse av att bilda ett naturreservat i anslutning till spillfåran. Fortums Miljöfond ersätter det produktionsbortfall som Visskvarns kraftverk drabbas av till följd av den större spilltappningen.

Projektet för att skydda Sommenöringen pågår under åren 2004-2009 i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Sommens Fiskevårdsområde samt Tranås Energi. Länsstyrelsen önskar att Fortum förlänger projektet i ett till två år i avvaktan på möjlighet att bilda ett naturreservat och därmed få kunna ersätta Fortum för produktionsbortfallet i Visskvarn.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att förbättra lek- och uppväxtförhållanden för den uppströms lekande Sommenöringen genom utökade områden för lek. Den större mängden vatten i fåran vid Visskvarns vattenkraftverk i kombination med åtgärder för att förbättra miljön i fåran har skapat bättre förutsättningar för Sommenöringens överlevnad. 

Resultat

Resultatet av projektet har varit positivt. Antalet lekgropar har ökat varje år. Hösten 2009 beräknas över 20 öringhonor ha lekt i fåran. Detta innebär att ökningen fortsatt även detta år. Antal lekande honor behöver stiga ytterligare för att den genetiska variationen ska vara tillräcklig. Målet är att det varje år i genomsnitt ska vandra upp minst 30-60 honor för lek.  Detta mål har inte uppnåtts, men med tanke på nuvarande utveckling bör det vara möjligt att nå målet i framtiden. 

Elfiske har utförts på tre platser i fåran varje säsong, detta för att följa upp antalet öringungar på sträckan. 2008 var förekomsten av Sommenöringen ovanligt stor vilket sannolikt beror på att de åtgärder som utförts börjat ge resultat. Även Bulsjöån elfiskades uppströms kraftverket. 

Vid den statistiska analysen av antal öring och vattendragsindex gick det inte att hitta några statistiskt säkra trender för Visskvarn. I Visskvarn finns det däremot indikationer på att antalet håller på att öka. Avsaknaden av en tydlig trend kan förklaras med att det fortfarande är för korta mätserier och att ett extremflöde som inträffade 2007 störde undersökningen.

Under kommande år kommer ytterligare undersökningar i form av elfiske att behövas för att säkrare bedöma projektets resultat och utvecklingen för Sommenöringen.

2015-05-06