Stormusslor

​Bakgrund

Antalet musslor minskar idag i världen. Orsakerna är mänsklig aktivitet som dämmen och rensningar, övergödning, försurning samt giftutsläpp. Projektet, som genomfördes under 2009 i vattendrag och sjöar i Västra Götalands län, däribland Gullspångsälven, är nu avslutat.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka hur förekomst av anlagda dämmen och andra vandringshinder påverkar stormusslornas återväxt.

Beskrivning av projektet

Vid inventeringar 2007 och 2008 i Västra Götalands län blev resultatet mycket svag eller ingen föryngring på en stor andel lokaler med musslor (vattendrag och sjöar i Västra Götalands län). Med studien vill man försöka finna orsaker och möjligheter att förbättra tillståndet för musslorna.

Från olika databaser togs information fram om fiskarter i vattnet samt vandringshinder närmast ovanför och nedanför 33 inventerade mussellokaler i Västra Götalands län. Sammanställningen kompletterades med en inventering i fält av alla 33 lokalerna.

Man analyserade sedan stormusslornas återväxt i förhållande till hur stora dämmena var i de olika vattendragen. Analyser gjordes sedan på förekomst av vandringshinder och omfattning av återväxt hos gruppen stormusslor.

Resultat

Resultaten pekar på tendenser till att vandringshinder nedströms en grupp med musslor påverkar återväxten negativt.

Det är därför viktigt att söka mer kunskap för att veta hur man kan säkra livskraftiga grupper även hos de vanligare arterna av stormusslor. Mest förekommande typen av vandringshinder var dämmen och därefter kraftverk. Vattensystemen var mycket reglerade, ofta med flera dämmen. Endast i fyra lokaler fanns inga vandringshinder nedströms på de inventerade sträckorna. Abborre, gädda och mört var de fisksorter som förekom mest vid de inventerade lokalerna. Ingen fisksort har noterats i samtliga lokaler, vilket tyder på att musslorna har fler än en värdfiskart. (Under en period i musslans utveckling parasiterar den på en värdfisk.)Musslor lever som parasiter på värdfiskar under en del av sin utveckling.

Åtgärder

Åtgärder bör vidtas för att skapa fiskvägar förbi befintliga hinder, eftersom vissa fiskar och musselarter påverkas negativt av vandringshinder. Vilken typ av fiskväg som är lämpligast beror på flera faktorer och därför bör varje hinder utvärderas var för sig. Vid restaurering eller utrivning av vandringshinder samt byggnation av fiskvägar är det viktigt att ta hänsyn till stormusslor nedströms vattendraget då de är känsliga för ökad sedimentation i vattnet.

2015-08-18