Valvtjärnsbäcken

Bakgrund

I Valvtjärnsbäcken, en skogsbäck i Härjedalens kommun, finns ett av landets kvarvarande bestånd av den rödlistade och fridlysta flodpärlmusslan. Vid inventeringar av bäcken har det dock både konstaterats att populationen är åldrande och att musselbeståndet minskat i antal de senaste 20 åren. Detta är troligtvis ett resultat av utebliven reproduktion, vilket i förlängningen kommer att innebära att beståndet slås ut, om inga restaureringsinsatser utförs.

Anledningen till musslornas uteblivna reproduktion är med största sannolikhet att öringen i dagsläget hindras från uppvandring i bäcken. Öringen är livsnödvändig för flodpärlmusslorna  eftersom de under några månader lever som parasiter på örings gälar innan de senare kan vidareutvecklas till musslor. Att öringen idag inte kan vandra upp från Ljusnan  beror på att stora massor sprängsten har tippats vid sidan om, och till viss del rakt över, en del av Valvtjärnsbäcken. Detta har resulterat i att bäcken, längs en sträcka av ca 300 m, är helt övertäckt vilket utgör ett vandringshinder för öringen.

Beskrivning av projektet

Den övertäckta bäcksträckan kommer att friläggas genom förflyttning av de sprängstensblock som idag blockerar och utgör ett vandringshinder för öring. Vid vissa partier, beroende bäckens väg under tippen, kan det även bli aktuellt att rekonstruera en ny bäcksträcka runt delar av sprängstenstippen. Arbetet kommer utföras på ett så gynnsamt sätt som möjligt för omgivande natur. 

När bäcken är frilagd skall den utformas på bästa möjliga sätt för både öringen och flodpärlmusslan med avseende på djup och bottenstruktur. Efter avslutat projekt kommer informationsskyltar sättas upp på platsen för att undvika att nytt material tippas i bäcken.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra uppvandring av öring från Ljusnan, vilket förbättrar reproduktionsmöjligheterna för flodpärlmusselbeståndet i bäcken.

2015-05-06