Fortums värderingar

Företagskultur

​Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.

Våra värderingar ligger till grund för verksamheten

Våra värderingar är utgångspunkten för allt vårt arbete - oavsett vilken titel eller nationalitet vi har. Våra gemensamma värderingar tar sig uttryck i hur vi utför våra arbetsuppgifter och hur vi möter kollegor, kunder och vår omvärld. Vi tror starkt på att en bra laganda krävs för att nå framgång.

Uppförandekodens föreskrifter gäller oss alla

Fortums uppförandekod ställer upp generella principer för affärsrelationer inom hela koncernen. Koden ger oss vägledning om hur vi ska uppföra oss i olika situationer och var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt uppförande på arbetet.

Vi värdesätter mångfald

Fortum är en arbetsgivare som tillämpar lika villkor. Detta innebär till exempel att vi värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling och lika villkor vid rekrytering, lönesättning, fortbildning och befordran hos anställda oavsett etnisk bakgrund, religion, politisk uppfattning, kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp.

Vårt ansvar gentemot miljön

Fortum strävar efter att minska den egna verksamhetens påverkan på miljön, i enlighet med vad som anges i planen för en hållbar utveckling och i riktlinjerna för miljöutveckling. Genom att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten och främja förnybar energi och ren energiteknik lägger Fortum extra vikt vid att bidra till att motverka klimatförändringarna. I vårt dagliga arbete strävar vi alla efter att uppnå dessa mål genom att följa koncernens riktlinjer för miljön och de instruktioner som finns i vår egen organisations ledningssystem.

Ett tryggt arbetsmiljö är var och ens rättighet

Fortum förbinder sig att förse alla sina anställda, inklusive anställda på andra företag som finns inhysta i våra lokaler, med en säker arbetsmiljö. Vi låter inte vinst gå före säkerhet. Vi är medvetna om att en säker arbetsplats inte bara är resultatet av tekniskt välfungerande anläggningar och utrustning, utan också av kunnig personal och en trygg arbetskultur. Vi inser att vi inte bara är ansvariga för vår egen säkerhet, utan också för våra kollegors. Vi är hela tiden observanta på vår arbetsmiljö, vi rapporterar omedelbart om riskfyllda situationer och vi ger aktivt förslag till förbättringar. Vi förbättrar säkerheten systematiskt för att uppnå vårt yttersta mål; att helt eliminera skade- och olycksrisken.

Socialt ansvar

Fortums mål är att nå erkännande för sitt samhällsansvar. Detta innebär att Fortum ska driva företaget på ett ansvarsfullt sätt, ha en aktiv dialog med viktiga intressenter samt stödja särskilt utvalda program och projekt.

 

2011-03-10