Public Affairs

Både energibehovet och energipolitikens betydelse ökar ständigt. Klimatförändringen och priset på el är ständigt föremål för diskussion. Fortum är aktivt delaktig i denna diskussion genom sitt Public Affairs arbete.

Fortums ståndpunkter 2016

Energifrågor kring el, värme och kyla blir allt viktigare i vårt samhälle: klimatförändringar, resurseffektivitet, cirkulärekonomi, försörjningstrygghet, efterfrågestyrning och konkurrenskraftig el- och värmeproduktion är viktiga ämnen i de dagliga diskussionerna, både på EU och nationell nivå.

Som experter i energibranschen vill vi aktivt delta i en dialog med kunder, myndigheter, beslutsfattare och andra intressenter, och berätta om våra synpunkter och ståndpunkter på den politiska utvecklingen och ge konstruktiva förslag till politiken, lagar och förordningar.
 

Våra huvudbudskap 2016:

  • Energisektorn måste bli ledande när det gäller åtgärder för att  minska klimatförändringarna. Vårt fokus ligger på koldioxidfri el- och värmeproduktion och hållbara lösningar för växande städer och tätorter.
  • Innovationer, digitaliseringen, ny teknik och nya affärsmodeller behövs för energisektorns omvandling.
  • Nya kostnadseffektiva tekniker och lösningar på energimarknaderna möjliggörs bäst genom marknadsbaserad verksamhet i konkurrens och med aktiva kunder
  • En integrerad och kommersiellt väl fungerand energimarknad är en förutsättning för att på det mest kostnadseffektiva sätt möta de energipolitiska målen.

Du kan hitta mer information om våra ståndpunkter från vår presentation här eller på våra engelska webbsidor. Du kan även kontakta Birgitta Resvik, Corporate Relations Sweden, för mer information.

Fortums syn på EU: s klimat-och energipolitiska riktlinjer för år 2030

Fortum betonar att EU:s nuvarande klimat- och energipolitik bör utvecklas till enklare, tydligare och konsekventare. En möjligast kostnadseffektiv övergång till ett koldioxidsnålt energisystem förutsätter också väl fungerande och integrerade i inremarknader för energi.

Tyvärr verkar den allmänna utvecklingen inom EU för närvarande leda mot nationella lösningar både inom energi- och klimatpolitiken. Förnybara energistödsystem har lett till att marknadsmässigt fungerande produktionskapacitet har lönsamhetsproblem, vilket har lett till att separata stödmekanismer för produktionskapacitet som används som reserv- och justeringskraft tagits i bruk i vissa länder. Den svaga styreffekten av handeln med utsläppsrätter har i sin tur försökts korrigera med nationella koldioxidskatter och motsvarande åtgärder. 

Fortums ståndpunkt avseende EU:s klimatmål och handel med utsläppsrätter ETS i sin helhet kan läsas här.

Bindande mål för utsläppsminskningar

Ur EU:s konkurrenskraft och kostnadseffektivitets synvinkel, bör målet vara en stark politik på EU-nivå kombinerat med styrsystem på EU-nivå. 

För energisektorn som förbinder sig till långsiktiga investeringar, är det viktigaste att fortast möjligt få en klarhet på den framtida energi- och klimatpolitikens arkitektur. Fortum anser att en politik som siktar på året 2030 bör basera sig på en modell med ett enda vägledande mål, det vill säga ett ambitiöst och bindande förminsknings mål av koldioxidutsläpp, där det centralaste verktyget är genomförandet av systemet med handel av utsläppsrätter bekräftat av EU. Eventuella tilläggs mål för förnybar energiproduktion eller energieffektivitet bör fastställas endast ungefärligt och så att genomförandet av dessa mål inte underminerar utsläppsrätternas funktionalitet lik den nuvarande modellen som grundar sig på tre mål.

Fortum föreslår också att utvecklandet av en innermarknad för energi som är mer bindande än det nuvarande målet för elöverföring över nationella gränser bör överläggas. Generaldirektorat ansvariga för Kommissionens energi- och klimatpolitik, bör sammanslås så att samarbetet mellan EU:s energi- och klimatpolitik kunde effektiveras. Styreffekten av systemet med utsläppsrätter bör förbättras förutom med en bindande förminsknings mål av utsläpp också med strukturella åtgärder, av vilka i synnerhet  den automatiska stabiliseringsmekanismen som reglerar mängden av utsläppsrätter ur Fortums synvinkel ser ut, som ett lovande alternativ.

En elmarknad som är öppen och konkurrensinriktad både på produktionssidan och på elhandelsmarknaden

Elmarknaden är idag nordisk och håller på att växa till en nordeuropeisk marknad med slutmålet att åstadkomma en fungerande gemensam kraftmarknad för hela EU. Ambitionen är även att verka för att slutkundsmarknaden blir nordisk och på lång sikt europeisk.

Marknadsbaserade och harmoniserade styrmedel som sätter klimatet och miljön främst

Handeln med utsläppsrätter är det viktigaste styrmedlet som är avsett att minska klimatförändringarna genom att ett pris fastställs för utsläpp av växthusgaser. Fortum anser att detta styrmedel är ett första steg mot ett harmoniserat pris på EU-nivå och på sikt ser vi en länkning till system i andra regioner. På så sätt kan vi få ett globalt pris på CO2.

Vid sidan av handeln med utsläppsrätter bör finansiella stöd tillhandahållas via marknadsbaserade och harmoniserade system för bidrag till mer förnybara energikällor. Fortum anser att detta lämpligast sker via ett system för gröna certifikat, på EU-nivå, för att alla producenter på marknaden ska behandlas lika och ha samma villkor. Ett liknande system, elcertifikat, som det som finns idag i Sverige och Norge förordas.

Ett politiskt och juridiskt regelverk som tillåter investeringar i alla produktionsmetoder för el och värme

Varje företag optimerar sina investeringar i ny kapacitet utifrån det regelverk och de miljökrav som finns. För att stödja investeringar bör regelverket utgå från att ny produktion är tillåten, oavsett produktionsmetod, och investeringsbeslut bör stödjas av smidiga tillståndsprocesser.

En tillförlitlig och kostnadseffektiv eldistribution

Det moderna samhället ställer allt högre krav på en tillförlitlig och kostnadseffektiv eldistribution. Integrerade elmarknader kräver samtidigt elnätsbolag med större räckvidd för att kunna fungera optimalt. Lagstiftningen för elnätverksamhet behöver därför harmoniseras mellan de länder som ingår i samma gemensamma marknad.

En kundservice med hög kvalitet

För Fortum som bolag är målet att alltid ha den bästa servicen gentemot våra kunder. En hög servicenivå och en proaktiv och öppen kommunikation gör det möjligt för kunden att förstå och påverka kostnaderna för sin energianvändning. Det bidrar i förlängningen till en ökad förståelse för elmarknaden och dess villkor.

 

2016-04-26