Bra Miljöval - miljömärkt el

Fortums Bra Miljöval är miljömärkt el som består till 95 % av vattenkraft och till 5 % av vindkraft. Vattenkraften kommer från våra egna vattenkraftverk i Klarälven, Österdalälven och Indalsälven. Vindkraften köper vi in från nordiska vindkraftverk. För ett tillägg på 15 kr/mån får du Bra Miljövalmärkt el producerad av vind- och vattenkraft. Kontakta kundservice för att göra ditt miljöval.

 

       Kundservice

 

Fortums miljöfond

 

Vi sätter av pengar till vår miljöfond för varje kilowattimme el som vi säljer som är Bra Miljöval och som kommer från vattenkraft . Fonden används till att minska vattenkraftens påverkan på miljön. Tack vare att du som kund  väljer Bra Miljöval el har vi kunnat skapa Fortums miljöfond som finansierar ett antal projekt som bidrar till miljöförbättringar i och kring vattenkraften.

 

Projekten inom fonden genomförs i samarbete med universitet och högskolor, länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer.
Vill du också vara med och bidra kan du välja ett elavtal med Bra Miljöval-märkt el från vind och vattenkraft.

 

Miljöfondens projekt

 

Några exempel på vad Fortums Miljöfond bidrar till:

 
  • Bevara de unika naturmiljöerna kring Nedre Dalälven, vilket är bra för en stor mängd arter som lever där.
  • I Ore älv, där två tidigare vandringshinder nu rivits ut, bidrar miljöfonden till att fisk och andra djur lättare kan ta sig fram
  • Miljöfonden bidrar också till studier och åtgärder för att flodpärlmusslan ska bevaras och kunna fortplanta sig. Att flodpärlmusslan trivs och fortplantar sig är ett bra tecken på att den omgivande naturen mår bra.
 

Dessa, och liknande projekt, gör livet enklare för många små och okända djurarter som Raggbocken och Bastardsvärmaren, vilka spelar viktiga roller i naturmiljöernas ekosystem. Dessa småkryp är alla en del av naturens kretslopp och genom att gynna dem, förbättras förutsättningarna också för många andra arter. Läs mer!

 

Detta är ett axplock vad fonden bidrar till. Här kan du läsa om Miljöfondens alla projekt.

 

Miljömärkt el

 

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens märkning av förnybar el. Kriterierna är högt ställda och en utomstående revisor godkänd av Naturskyddsföreningen, granskar årligen vår försäljning. Syftet med Bra Miljövalmärkt el är att styra utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Elen får enbart produceras med förnybara energikällor som vatten, vind, biomassa eller sol. Genom att välja Bra Miljövalmärkt el väljer du:

 
  • elproduktion med minimal miljöpåverkan
  • elproduktion som inte bidrar till växthuseffekten
  • att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden
 

Kriterierna för Bra Miljöval säger att elleveranserna måste komma från vattenkraftverk som är utbyggda före 1996 och att dessa verk måste ha minimitappning. Minimitappning innebär att älvfåran aldrig torrläggs, vilket gör att påverkan på den biologiska mångfalden i och kring älven blir mindre.

 

​Förnya elavtal Teckna elavtal ​                 ​                                     ​     ​                              

 

2016-10-21