Vad får jag i eluttaget

Får jag den el jag betalar för?

Ja, absolut!

Eldistributionsnätet i Sverige har som uppgift att transportera energi från kraftverken ut till kunderna. För att kunna utnyttja produktionen och överföringsledningarna på ett effektivt sätt kopplas samtliga kraftverk och alla kunder till ett och samma elnät. Det innebär att det blir omöjligt att fysiskt "följa" energin från ett givet kraftverk och ut till en enskild kund. 

För att ändå kunna garantera att våra kunder får sin energi från ett givet kraftverk så mäter vi hur mycket el kraftverket i fråga matar in i elnätet och hur mycket kunden tar ut och använder. När vi lovar våra kunder att den el som kommer ur vägguttaget producerats med ett givet kraftslag innebär det att vi säkerställer att det matas in lika mycket av detta kraftslag i elnätet som kunden tar ut. 

Hur fungerar det?

Som elkund hos oss kan du vara helt säker på att produktion som motsvarar ditt miljöval också köps in och öronmärks för din elanvändning. Det fungerar precis som ett konto hos banken, banken håller reda på exakt hur mycket du levererar in på kontot och stämmer sedan av hur mycket du plockar ut. Om du vid något tillfälle sätter in 100 kr på banken och sedan tar ut 100 kr vid något annat tillfälle så håller banken reda på det genom att hela tiden uppdatera saldot på ditt bankkonto. Däremot kan banken inte garantera att du får ut just den hundralapp som du använde när du satte in pengarna. Sedlarna är ett betalningsmedel som överför värde precis som elen är ett transportmedel som överför energi.

Vi håller reda på exakt hur mycket el av olika ursprung som vi har lovat att leverera till samtliga kunder, samtidigt som vi mäter exakt hur mycket el av olika ursprung vi köper in för våra kunders räkning. På så sätt kan vi i alla lägen stämma av att vi tillfört den mängd el av de specifika produktionsslag vi åtagit oss att leverera.

 

 

 

2013-10-17