Vattenkraften viktig för Sverige

​Vattenkraften står för nästan hälften av elproduktionen i Sverige. Och i världen har vattenkraften tredubblats de senaste 40 åren.

Vattenkraften är viktig för världens elförsörjning. I Sverige utgör vattenkraften ryggraden för produktionen av elkraft. När vattnet rinner från en högre till en lägre nivå kan kraften omvandlas till elektricitet. Vattnets kretslopp skapar den kraft som står för nästan hälften av Sveriges elförsörjning. Detta är förnyelsebar energi som ger våra kunder hållbar elektricitet

Vattenkraften i världen
Mellan 1973 och 2013 mer än fördubblades världens behov av energi.  Räknat i kilowattimmar (kWh), en enhet som de flesta elkonsumenter har ett begrepp om, ökade produktion av vattenkraftsel från svindlande 1 300 miljarder kWh till ännu mer svindlande 3 900 miljarder kWh. Vattenkraften svarar nu för 16 procent av världens elproduktion och 2,4 procent av världens totala energiförsörjning, där de fossila bränslena olja, kol och naturgas fortfarande dominerar stort.

Men det har skett en kraftig förändring kring var vattenkraften är störst. 1973 svarade OECD-länderna, de rika länderna i främst Västeuropa och Nordamerika, för 72 procent av all produktion av vattenkraft i världen. 2013 hade den andelen minskat till 38 procent. I stället har Kinas andel ökat från 3 till 24 procent och Sydamerikas andel ökade under samma tid från 7 till 18 procent av all världens vattenkraft.

 

Vattenkraftens andel av elproduktionen

I världen  16 procent
I Europa  18 procent
I Sverige  40,8 procent
Av Fortums elproduktion 50 procent

Världens största vattenkraftsländer (2013)

Land miljarder kWh (procent av världsproduktionen)
1 Kina  920   (24)
2 Kanada 392  (10)
3 Brasilien 391  (10)
4 USA 290  (7,5)
5 Ryssland 183  (4,7)
6 Indien 142  (3,7)
7 Norge 129  (3,3)
8 Japan  85  (2,2)
9 Venezuela 84  (2,2)
10 Frankrike 76  (2,0)
 Sverige 61 (1,6)
Världen  (100)
(Källa: International Energy Agency, IEA)

Vattenkraften i Sverige

Kärnkraften och vattenkraften är ungefär lika stora i Sverige. Sammanlagt producerar de båda energislagen mellan 80 och 85 procent av all el i landet. Vindkraft och biobränslen producerar också mätbara mängder i statistiken. Det finns cirka 2 000 vattenkraftverk i Sverige. De flesta är ganska små i förhållande till den totala elproduktionen. De största vattenkraftverken finns i Norrlands älvar. I södra Sverige är Klarälven-Göta älv det viktigaste vattendraget för kraftproduktion. Vattenkraftverken har många ägare. Vattenfall, Fortum, EON, Statkraft och Skellefte Kraft är de största producenterna. Fortum producerar cirka 16 miljarder kWh vattenkraft per år, vilket motsvarar en fjärdedel av hela den svenska produktionen.

Energislag  miljarder kWh (procent)

Vattenkraft  60,9  (40,8)
Kärnkraft   63,6  (42,6)
Vindkraft   9,8  (6,6)
Kraftvärme*   9,2  (6,2)
Kraftvärme i industrin  5,6  (3,8)
Totalt  149,2  (100)

*Kraftvärme innebär att el och fjärrvärme produceras samtidigt i ett kraftvärmeverk och att energikällan utgörs av ett bränsle, framför allt biobränslen eller sopor. Källa: Ekonomifakta, 2013             ​ 

2015-12-21