Pilvet

Ympäristövaikutukset

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, jonka tuotannosta ei aiheudu suoria päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Hiilidioksidipäästöttömän tuulivoimatuotannon ympäristövaikutukset liittyvätkin voimaloiden sekä niihin liittyvän infrastruktuurin ja tarvittavan sähköverkon rakentamiseen. Tuotantovaiheessa mahdollisia ympäristövaikutuksia aiheuttavat sekä tuulivoimaloiden lentoestevalot että melu- ja visuaaliset haitat lähialueilla. Pyörivät roottorit voivat myös muodostaa häiritseviä varjoja sekä vaaran linnuille ja lepakoille. Talviaikaan roottoreista saattaa pudota jäätä, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita voimaloiden välittömässä läheisyydessä.

Erityisesti merelle rakennettavalla tuulivoimalla voi olla vaikutuksia lähiympäristöön, kalastuselinkeinolle ja vedenalaiseen luontoon. Tuulivoiman rakentamisesta ja tuotannosta syntyvä melu kantautuu veden alla kauas ja saattaa näin ollen häiritä vedenalaista elämää. Tuulivoiman voi nähdä vaikuttavan myös positiivisesti vedenalaiseen elämään, sillä  kalastusta rajoitetaan merituulivoimapuistojen läheisyydessä.

24.2.2016