Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousseet hyvissä ajoin kesäkauden virkistyskäytön suositustasoille

​Vuokkijärvi täyttyy hitaammin ja tavoitteeseen päästään viimeistään ensi viikolla

Oulujoen vesistöalueella talvikauden lumen vesiarvot olivat keskimääräistä selvästi pienempiä Hyrynsalmen reittiä lukuun ottamatta. Tämä johtui lähinnä vuodenvaihteen lämpimästä ja vesisateisesta sääjaksosta, joka sulatti lumivarastoja ja nosti vedenkorkeudet lähelle säännöstelyrajoja. Talven juoksutukset olivat keskimääräistä suurempia. Keskimääräistä pienemmän tulovirtaamaennusteen perusteella säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet olivat keväällä pääosin normaalia ylempänä.

 

Huhtikuu oli sademäärältään erittäin kuiva, kun taas toukokuun sadekertymä 75 mm oli lähes kaksin-kertainen normaaliin verrattuna. Oulujoen vesistöalueen tulovirtaamasumma aikavälille 1.4.-15.6.2014 on noin 10 prosenttia keskimääräistä pienempi. Oulujoen vesistöalueen säännöstellyt järvet saavuttivat kesäkauden ympäristölliset suositusrajat jo toukokuussa, kuitenkin Kiantajärvi juuri viikon vaihteessa ja Vuokkijärvellä suositusrajaan päästään viimeistään ensi viikolla.

 

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan näille ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille.

 

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven vedenkorkeus saavutti suositustason (NN+ 122,50 m) jo toukokuun puolen välin jälkeen ja on edelleen noussut. Tänään vedenkorkeus on NN+ 122,75 metriä, joka on 19 senttimetriä korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo ja joka nousee jonkin verran loppukesää kohti.

 

Oulujärven vedenkorkeudella on nyt voimassa uusi kesäkauden yläsuositus NN+ 123,00 metriä, eli puoli metriä kesäkauden alasuositusta ylempänä. Tämä ELY-keskusten kanssa keväällä sopimuksella vahvistettu suositus perustuu selvityksiin, jotka tehtiin elokuun 2012 tulvan seurauksena. Suositus on nyt ensimmäistä kesää voimassa. Yläsuositus ei takaa, ettei vedenkorkeus koskaan nousisi sen yläpuolelle, mutta sen ansiosta korkeat vedenkorkeudet ovat harvinaisempia ja kestävät lyhyemmän aikaa. Yläsuositusrajan avulla parannetaan tulvasuojelua Oulujärvellä ja pienennetään Oulujoen suuria juoksutuksia sateisina kesinä.  

 

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 198,55 metriä on viisi senttimetriä yli suositustason. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,38 metriä on noussut hitaasti ja suositustason raja (NN+ 188,50 m) ylittyy ennusteen mukaan juhannusviikolla. Juoksutus Vuokkijärvestä Niippaan padon kautta on nyt 4 kuutiometriä sekunnissa, mikä on lupaehdon sallima minimiarvo.  

 

Kaikki Sotkamon reitin säännöstellyt järvet saavuttivat kesän suositustasot jo toukokuun puolessa välin ja ovat nyt kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,87 metriä vastaa viime vuosien keskimääräistä kesäajan vedenkorkeutta. Kiimasjärvi on edelleen noussut ja tämän hetken vedenkorkeus NN+ 137,71 metriä on kesäkauden normaalitasossa. Nuasjärven vedenkorkeus on NN+ 137,52 metriä, mikä on jonkin verran kymmenen edellisen vuoden kesäkauden keskiarvotasoa alempana. 

 

Lisätietoja: 

 

Fortum, 

Juha Happonen, 050 45 48218, juha.happonen@fortum.com

 
 
 

 

Takaisin