Kalojen ylisiirto-oppia Ruotsista Suomeen

​Suomalaiset kuntapäättäjät ja vaelluskala-asiantuntijat tutustuivat Klarälven-joen kalojen ylisiirtotoimintaan ja siitä saatuihin hyviin kokemuksiin

Yli kolmekymmentä kuntapäättäjää ja vaelluskala-asiantuntijaa Oulujoen, Kemijoen ja Vuoksen vesistöjen alueelta tutustui kesäkuun lopulla kalojen ylisiirtotoimintaan Fortumin Forshagan vesivoimalaitoksella Ruotsissa. Klarälvenin kahdeksan voimalaitoksen yläpuolisille jokialueille siirretään vuosittain noin 2 300 Vänernin sukukypsää järvilohta ja -taimenta. Kalat vapautetaan Edsforsin ja Höljesin voimalaitoksien väliselle rakentamattomalle osalle lisääntymään.

 

Ylisiirrot tutkitusti parempi vaihtoehto

Kutukalojen kiinniottoa ja kuljetusta patojen yli on tehty Klarälvenillä jo 1930-luvulta lähtien. Ylisiirtojen tuloksellisuutta on seurattu yhteistyössä Karlstadin yliopiston kanssa. Pitkäjänteinen työ on tuottanut hyvää tulosta ja tällä hetkellä kaloja nousee lisääntymisalueilleen enemmän kuin ennen vesivoimarakentamisen alkua 1900-luvun alussa.
Karlstadin yliopiston tutkijoiden mukaan Klarälven-joen kaltaisiin voimakkaasti rakennettuihin vesistöihin ei ole mielekästä rakentaa kalateitä. Vaellustappiot usealla peräkkäisellä voimalaitospadon ohittavalla kalatiellä kertautuvat eteenpäin, joten kalapopulaatioihin kohdistuva kokonaistappio olisi liian suuri kannatellakseen niiden kasvua. Poikasten alasvaellusta ja sen helpottamista selvittävä hanke jatkuu vielä ensi vuoden loppuun asti.

 

Virkistyskäyttöä tuetaan myös kalaistutuksin

Ylisiirtojen lisäksi Fortum istuttaa jokeen vuosittain 175 000 lohen ja taimenen 1- ja 2-vuotiaita rasvaevämerkittyjä poikasia. Joen luonnonkalojen kalastus on ollut kiellettyä vuodesta 1993 alkaen, joten osa ylisiirrettävistä istutuskaloista on suunnattu tukemaan kalastusta. Vänern ja siihen laskeva Klarälven ovatkin Ruotsin suosituimpia sisävesikalastuskohteita.
 

Ylisiirroista ratkaisu myös Oulujoelle ja Kemijoelle?

Lohikalojen ylisiirroista toivotaan ratkaisua myös Oulujoen ja Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Fortum on luvannut huomattavan rahoituksen kiinniottolaitteen rakentamiseen Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen Oulujoella. Lohien ylisiirtokokeilu käynnistettiin Oulujoella syksyllä 2014 ja nykyinen ylisiirtolupa on voimassa vuoteen 2018 asti. Oulujoen vähäistä lohikantaa halutaan tällä tavoin siirtää mahdollisimman vähin tappioin lisääntymään Montan yläpuolisille jokialueille. Kiinniottolaitteen rakentamisesta päätetään tämän vuoden lopulla, kun laitteen rakentamisen ja käyttämisen kustannukset on  selvitetty. Vastaavia kalansiirtohankkeita on käynnistetty myös Kemijoella.
 


Rasvaevälliset ja -evättömät lohet ja taimenet erotellaan toisistaan ja siirretään viranomaisten määrittelemille alueille lisääntymään tai kalastettavaksi. Kaloja käsitellään ja siirretään mahdollisimman vähin kosketuksin vaurioiden välttämiseksi.
 
 


Vaelluskalat uivat kiinniottolaitteeseen kalatietä pitkin ja laskeutuvat putkea pitkin laitoksen sisälle eroteltavaksi. Forshagan laitoksen alapuolelle uivista kaloista jopa yli 80 prosenttia saadaan hyvinä vuosina siirrettyä kahdeksan  voimalaitoksen yläpuolisille lisääntymisalueille.

 

Takaisin