Kevään tulovirtaamaennuste

​​Vuoden 2012 elokuun ennätykselliset vesisateet jatkuivat vielä koko syksyn keskimääräistä suurempina. Loppuvuodesta tulovirtaamat pienentyivät ja säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet lähtivät laskuun talvikauden keskimääräistä suurempien juoksutusten ansiosta. Kevään keskimääräistä pienemmän tulovirtaamaennusteen ja juoksutussuunnitelman perusteella näyttää siltä, että vedenkorkeudet nousevat Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä kesän ympäristöllisille tavoitetasoille. Ajankohta riippuu kevään vesisateista. 

Oulujoen vesistöalueen vuoden 2012 kokonaissademäärä oli 851 mm, joka on lähes 1,5 -kertainen keskimääräiseen verrattuna. Vesisateet olivat ennätyksellisen runsaita elokuussa - Oulujoen vesistössä 142 mm - ja jatkuivat keskimääräistä suurempina vielä syksyllä. Juoksutukset jatkuivat keskimääräistä suurempina vesistöalueen eri osissa loppuvuoden ajan. Ne ovat jatkuneet keskimääräistä suurempina myös alkuvuonna.

Oulujoen vesistön lumen vesiarvon viimeisin mittaustulos 16.3.2013 on 121 mm, mikä on 81 % ajankohdan pitkäaikaisesta keskiarvosta. Tällä hetkellä säännösteltyjen järvien ve-denkorkeudet ovat vastaavan ajankohdan keskiarvojen alapuolelle Oulujärveä lukuun otta-matta.

Sotkamon reitin vedenkorkeudet ovat jo nyt laskeneet selvästi alle kymmenen edellisen vuoden keskiarvon. Kiimas- ja Nuasjärven vedenkorkeutta on laskettu poikkeuksellisen alas, koska Kainuun Voima varautuu Koivukosken tunnelivoimalaitoksen kolmen viikon huoltoseisokkiin, joka alkaa 15.4.2013. Tämän hetken Ontojärven vedenkorkeus NN+ 155,84 m laskee sulamiskauden alkuun mennessä normaaliin kevätkorkeuteen. Kiimasjärven NN+ 136,39 m ja Nuasjärven NN+ 136,14 m vedenkorkeudet nousevat huoltoseisokista johtuen ja ovat keskimääräisessä tasossa sulamiskauden alussa.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven NN+ 196,25 m ja Vuokkijärven NN+ 185,00 m veden-korkeudet ovat keskimääräistä ja viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa hieman alem-pana ja laskevat vielä jonkin verran ennen sulamiskauden alkua. Iso-Pyhäntäjärven veden-korkeus NN+ 146,37 m on keskiarvossa ja laskee edelleen ennen sulamisen käynnistymistä normaalisti.

Oulujärven vedenkorkeus NN+ 121,66 m on noin 15 senttimetriä alempana kuin viime vuonna ja yhtä paljon korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Oulujär-ven vedenkorkeuden arvioidaan laskevan vielä jonkin verran ennen sulamiskautta.

Tulovirtaamaennuste

Ajankohdan lumitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan perustuva tulo-virtaamaennuste vastaa hieman keskimääräistä pienempää tulvavolyymia eli tulovirtaa-masummaa aikavälillä 1.4. – 15.6.2013. Sulamiskauden ja koko kevään vesisateet vai-kuttavat suuresti tulovirtaamasumman suuruuteen ja siihen, miten nopeasti säännöstelty-jen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset tavoitetasot saavutetaan.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyra-joja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön tavoi-tetasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua si-ten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

 

Peruskorjaukset ja huollot

Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Pyhäkosken voimalaitoksella. Pyhäkosken 3. koneiston seisokki alkaa 6.5.2013 ja kestää marraskuun alkupuolelle. Peruskorjauksessa uusitaan 3. koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaa-tiojärjestelmät. Peruskorjauksessa voimalaitoksen hyötysuhteen parannus tuo lisäenergiaa noin 9 gigawattituntia vuodessa, joka vastaa noin 3000 kerrostaloasunnon keskimääräistä sähkönkulutusta vuodessa. Samalla öljypäästöjen ja tulipalojen riski pienenee, työ-turvallisuus ja käyttövarmuus paranevat.

Huhtikuun 15. päivänä alkaa Jylhämässä 2. koneiston turbiinin korjaus, joka kestää hei-näkuu loppupuolelle.

Kainuun Voiman Koivukosken tunnelivoimalaitoksella on 15.4.2013 alkaen kolmen vii-kon huoltoseisokki, jossa normaalien huoltotöiden lisäksi puhdistetaan generaattorin staattori.

 

LISÄTIETOJA: Säännöstely

Fortum, Power-divisioona

Juha Happonen, GSM 050 45 48218

 

Pyhäkosken ja Jylhämän peruskorjaukset

Fortum, Power-divisioona

Harri Palopelto, GSM 050 45 48204

 

Koivukosken huoltoseisokki

Kainuun Voima

Kimmo Keinänen, GSM 0400 689 280

 

Takaisin