Lohenpoikasten istutuskokeilusta hyviä tuloksia Oulujoella

Lohenpoikasten kotiutusistutukset ovat onnistuneet hyvin, osoittaa istutuskokeilun seuranta vuosilta 2005 – 2013.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 19.6.2014 julkaisema tiedote

 

Muhosjoelle, Utosjoelle ja Kutujoelle istutettujen poikasten selviytyminen ja pysyvyys eivät eronneet alueen muista joista. Verrattaessa jokia keskenään oli lohi-istukkaiden keskimääräinen pysyvyys korkein Kutujoella. Muhos- ja Utosjoella keskimääräiset pysyvyydet olivat hieman pienemmät. Suurimmat keskimääräiset 1-vuotiaiden lohenpoikastiheydet, noin 20 kpl aarilla, havaittiin Utosjoella vuosina 2009 ja 2013. Kutujoella poikastiheydet olivat parhaimmillaan vuosina 2009 ja 2011 noin 15 kpl/a. Muhosjoella parhaat keskimääräiset 1-v. lohenpoikasten tiheydet 7 kpl/a  havaittiin vuonna 2011. Kaikkia havaittuja tiheyksiä voidaan pitää varsin hyvinä.

 

Yksivuotiaita lohenpoikasia on istutettu Oulujoen pääuomaan ja sivujokiin vuosittain noin 50 000 kpl vuodesta 2005 alkaen. Seurantajakson aikana istutettiin Muhosjoelle yli 105 000 poikasta, Utosjoelle noin 80 000 ja Kutujoelle runsaat 60 000 poikasta. Oulujokeen istutettiin pienempiä määriä Laukan, Ahmaskosken ja Hupisaarten alueille. Istutussuunnitelma laadittiin vuonna 2005 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Suunnitelmaa päivitettiin vuosina 2009 ja 2012 seurannan tulosten ja valmistuneiden virtavesikunnostusten perusteella.

 

Lohenpoikasten säilymistä ja eloonjääntiä seurattiin sähkökalastamalla. Oulujoessa sähkökalastaminen ei onnistunut, mutta tuloksia saatiin sen sivujoilta Muhosjoelta, Utosjoelta ja Kutujoelta. Sähkökalastustulosten perusteella istutusmääriä voidaan pitää oikein mitoitettuina.

 

Istutusten tarkoituksena on, että poikaset leimautuvat istutusalueille, mikä edistää vaelluskalaston syntymistä jokialueelle. Hyvien tulosten perusteella tuki-istutuksia on jatkettu tänä keväänä.

 

Tuki-istutuksia ja niiden seurantaa rahoitetaan Oulujoen ja Oulujärven kunnostus- ja moninaiskäyttöohjelmasta. Rahoitusosuudet jakaantuivat rahoittajien kesken siten, että Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien osuus oli n. 30 %, Fortumin n. 45 % ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten n. 25 %.

 

Lisätietoja:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Hankkeet/Oulujoen_paauoman_kalateiden_suunnittelu_ja_tukitoimenpiteet

Projektipäällikkö Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus p. 0295 038 361

 

Takaisin