Oulujoen vesistössä kevään tulovirtaamaennuste normaalia pienempi – Oulujärvellä käyttöön uusi kesäkauden yläsuositus

​Kevään tulovirtaamaennuste Oulujoen vesistöalueelle on keskimääräinen tai sitä pienempi. Tulovirtaamien suuruuteen vaikuttaa suuresti kevään vesisateiden määrä. Jos sademäärä on keväällä pieni, saattaa säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien nousu kesän ympäristöllisille suositustasoille siirtyä myöhempään kesäkuulle.

Vuodenvaihteen lämmin ja sateinen sääjakso nosti voimakkaasti tulovirtaamia vesistöön ja vedenkorkeudet nousivat lähelle säännöstelyrajoja. Talvikauden keskimääräistä suurempien juoksutusten seurauksena säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet ajankohdan keskimääräisille tasoille, lukuun ottamatta Kianta- ja Oulujärveä, joiden vedenkorkeus NN+ 122,09 m on 59 senttimetriä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Oulujärven vedenkorkeuden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla sulamiskauden alkuun asti.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 196,85 m on 50 cm korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo ja Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 184,62 m on laskenut keskiarvon alapuolelle. Molempien järvienvedenpinnat laskevat vielä jonkin verran ennen sulamiskauden alkua. Iso-Pyhäntäjärven vedenkorkeus NN+ 146,32 m on keskiarvossa ja laskee edelleen ennen sulamisen käynnistymistä.

Sotkamon reitin vedenkorkeudet ovat laskeneet kymmenen edellisen vuoden keskiarvon tasolle. Tällä hetkellä Ontojärven vedenkorkeus on NN+ 156,76 m. Ontojoen sähköaseman ja Tihisenniemi- Katerma voimajohdon rakennustyöt aiheuttavat Kallioisen voimalaitoksella pitkän seisokin huhtikuun loppuun asti, minkä johdosta Ontojärven vedenkorkeus jää normaalia kevättä korkeammalle. Kiimasjärven NN+ 136,89 m ja Nuasjärven NN+ 136,49 m vedenkorkeudet jäävät myös keskimääräistä korkeammalle sulamiskauden alussa johtuen ennustettua pienemmistä kevään tulovirtaamista.

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvon viimeisin 1.4.2014 saatu mittaustulos on 102 mm, mikä on 64 % ajankohdan pitkäaikaisesta keskiarvosta. Hyrynsalmen reitillä lunta on keskimääräistä enemmän, Sotkamon reitillä alle keskimääräisen, Oulujärven alueella lunta on selvästi alle keskimääräisen ja Oulujoki-varressa enää hyvin vähän.

Ajankohdan lumitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan perustuva tulovirtaamaennuste aikavälille 1.4. – 15.6.2014 ennustaa hieman keskimääräistä pienempää tulvavolyymia eli tulovirtaamasummaa. Sulamiskauden ja koko kevään vesisateet vaikuttavat suuresti tulovirtaamasumman suuruuteen ja siihen, miten nopeasti säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset suositustasot saavutetaan.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Oulujärven vedenkorkeudelle on asetettu uusi kesäkauden yläsuositus

Vuoden 2012 elokuun tulvan johdosta käynnistetyssä säännöstelyn selvityshankkeessa päädyttiin asettamaan Oulujärven vedenkorkeudelle kesäkauden yläsuositusraja. Sen avulla parannetaan tulvasuojelua Oulujärvellä ja pienennetään Oulujoen suuria juoksutuksia sateisina kesinä.

Fortum sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset allekirjoittivat keskiviikkona 2.4.2014 uusia suosituksia koskevan sopimuksen. Se perustuu johtopäätöksiin, jotka tehtiin Fortumin ja ELY-keskusten yhteisessä selvityksessä elokuun 2012 tulvan jälkeen. Selvityshankkeessa tarkasteltiin sekä mahdollisia säännöstelykäytännön muutoksia nykyisten lupien puitteissa että lupien tarkistamistarpeita. Tavoitteena oli, että vesistön tulvatilannetta voitaisiin hallita aiempaa paremmin kokonaisuutena ja vähentää siten tulvavahinkojen määrää.

Uusi yläsuositus parantaa sekä virkistyskäyttöä että tulvasuojelua sadekesinä

Keskeisin muutos on Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu vapaaehtoinen, säännöstelylupaa tiukempi yläsuositus. Yläsuositus on jatkossa tasolla NN+123,00 m, eli puoli metriä kesäkauden alasuositusta ylempänä. Yläsuositus parantaa sekä virkistyskäyttöä että tulvasuojelua Oulujärvellä sateisena kesänä. Vedenkorkeus ei jatkossakaan aina jää yläsuosituksen alle, mutta yläsuosituksen ansiosta vesi on vähemmän aikaa yli NN+ 123,00 m:n korkeudella. Tulvatilanteessa vedenkorkeuden yläsuositus vaikuttaa myös Oulujoella siten, että tulvan aikainen juoksutus pienenee, mutta kestää pidempään. Myös ohijuoksutusten aloittaminen viivästyy, jolloin välivesien tulvahuippu ja suurin juoksutus eivät enää yhtä todennäköisesti satu samaan aikaan. Oulujärven vedenkorkeuden yläsuositus otetaan huomioon säännöstelyn suunnittelussa samoin kuin jo aiemmin asetetut yläsuositukset vesistön muilla säännöstellyillä järvillä.

Säännöstelyn suunnittelua ohjaavat voimassa olevat kesäkauden vedenkorkeussuositukset:

 

Alasuositus NN+m​ Yläsuositus NN+m​
Oulujärvi ​122,50 ​123,00
Kiantajärvi ​198,50 ​199,20
Vuokkijärvi ​188,50 ​189,00
Ontojärvi ​158.00 ​159,20
Nuasjärvi ​137,40 ​- (Kiimasjärvi ohjaa)
Kiimasjärvi ​- (Nuasjärvi ohjaa) ​138,5

 

 

 

Takaisin