Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousivat nopeasti

Aittokosken yläpuolella ja Ristijärvellä vedenkorkeudet hetkellisesti alhaalla kesällä.

​Oulujoen vesistöalueella talven lumen vesiarvo 198 millimetriä oli suurimmillaan huhtikuun alussa.
Tämä on 23 prosenttia suurempi keskimääräiseen lumen vesiarvoon verrattuna. Erityisesti tammikuu
oli sateinen, jolloin sadekertymä ylitti pitkänajan maksimiarvon, arvon ollessa nyt 78,5 millimetriä.
Myös toukokuussa satoi runsaasti, lähes 70 millimetriä. Talven lumivarastojen sulaminen ja toukokuun
runsaat sateet nostivat juoksutukset suuriksi huhti- ja toukokuussa. Ohijuoksutuksia suoritettiin
niin Hyrynsalmen - ja Sotkamon reiteillä kuin myös Oulujoen pääuomalla.


Hyvissä ajoin aloitetuilla lisäjuoksutuksilla ennakoitiin vedenkorkeuden nousua säännöstellyissä järvissä
koko vesistöalueella. Vedenkorkeudet nousivatkin maltillisesti huolimatta toukokuun sateista.


Hyvälle virkistyskäytölle asetetut kesäkauden suositusalarajat ylitettiin nopeasti jo toukokuussa. Juoksutukset
ovat jatkuneet normaalia suurempina koko vesistöalueella. Tällä pyritään estämään vedenkorkeuden
nousu haitallisen korkealle ja pitämään vedenkorkeudet selvästi asetettujen suositusylärajojen
alapuolella samoin kuin myös säännöstelyn lupaehtorajojen sisällä.


Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia
pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia
rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan
ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille.

 

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven vedenkorkeus saavutti suositustason (NN+ 122,50 m) jo toukokuun puolivälissä. Tänään
vedenkorkeus on NN+ 122,84 metriä, joka on 27 senttimetriä korkeammalla kuin kymmenen
edellisen vuoden keskiarvo, kuitenkin 16 senttimetriä asetetun uuden yläsuositusrajan alapuolella.
Vedenkorkeus pysyy nykyisessä tasossa ja laskee jonkin verran syksyä kohden.


Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu kesäkauden yläsuositus NN+ 123,00 metriä on voimassa nyt
toista kautta. Tämä ELY-keskusten kanssa sopimuksella vahvistettu suositus perustuu selvityksiin,
jotka tehtiin elokuun 2012 tulvan seurauksena. Yläsuositus ei takaa, ettei vedenkorkeus koskaan nousisi
sen yläpuolelle, mutta sen ansiosta korkeat vedenkorkeudet ovat harvinaisempia ja kestävät lyhyemmän
aikaa. Yläsuositusrajan avulla parannetaan tulvasuojelua Oulujärvellä ja pienennetään Oulujoen
suuria juoksutuksia sateisina kesinä.

 

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 199,07 metriä on 35 senttimetriä
kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla, kuitenkin 13 senttimetriä yläsuositusrajan alapuolella.

 

Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,61 metriä on kääntynyt laskuun ja vedenkorkeus pysyttelee
keskimääräisellä kesäkauden tasolla. Juoksutus Vuokkijärvestä Niippaan padon kautta pienenee
riippuen kuitenkin vallitsevista sateista.


Kaikki Sotkamon reitin säännöstellyt järvet saavuttivat kesän suositustasot toukokuussa ja vedenkorkeudet
ovat lähellä kymmenen edellisen vuoden keskiarvon tasoa. Ontojärven vedenkorkeus NN+
158,92 metriä vastaa viime vuosien keskimääräistä kesäajan vedenkorkeutta. Kiimasjärvi on nyt laskenut
toukokuun puolen välin ylikorkeudesta 48 senttimetriä ja tämän hetken vedenkorkeus NN+
137,70 metriä on kesäkauden normaalitasossa. Nuasjärven vedenkorkeus on NN+ 137,44 metriä, mikä
on 4 senttimetriä yli alasuositusrajan ja hieman alle ajankohdan kymmenen edellisen vuoden keskiarvon.

 

Aittokoski - Parvajärvi alueella ja Ristijärvellä vedenkorkeudet käyvät normaalia alempana

 

Aittokoskella ja Ämmässä suoritettavat kytkinasemien peruskorjaukset aiheuttavat myös keskeytyksiä
voimalaitosten tuotantoon ja tämä näkyy ajoittain vesistön säännöstelyssä ja voimalaitosten
ohijuoksutuksina. Aittokosken yläpuolella ja Parvajärvessä vedenkorkeutta lasketaan noin metrin
verran tason NN+ 185,50 metriä tuntumaan heinäkuun alussa.


Leppikosken voimalaitoksen tuloputken luukkujen kunnostus aiheuttaa vastaavasti Ristijärvellä
ajoittain normaalia suurempaa vedenkorkeuden vaihtelua heinä- ja elokuussa. Vedenkorkeutta lasketaan
esimerkiksi heinäkuun alussa normaalista 30 - 50 senttimetriä. Myös ajoittaiset ohijuoksutukset
ovat peruskorjaustöiden vuoksi tavallista todennäköisempiä koko kesän, minkä vuoksi voimalaitoksen
alapuolella liikkuminen on vaarallista.

 

 

Takaisin