Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousseet kesäkauden virkistyskäytön suositustasolle

Vuokkijärvi täytyy hitaammin ja tavoitteeseen päästään kuluvan viikon aikana.

​Oulujoen vesistöalueella talven lumen vesiarvo 140 millimetriä oli suurimmillaan maaliskuun loppupuolella.
Tämä on noin 12 prosenttia pienempi pitkänajan keskimääräiseen lumen vesiarvoon
verrattuna. Kaiken kaikkiaan talvikauden lumen vesiarvot pysyivät keskimääräistä pienempinä Hyrynsalmen
reitin pientä ylitystä lukuun ottamatta. Helmikuu oli sateinen koko Oulujoen vesistöalueella,
mutta etenkin Hyrynsalmen reitillä, missä sadekertymä ylitti pitkänajan maksimiarvon ollen
49 millimetriä. Huhti-toukokuun vaihteen lämpimän sään myötä lumet sulivat nopeasti ja tulovirtaamahuiput
olivat selkeästi keskimääräistä aikaisemmin. Kevättulva jäi koko Oulujoen vesistöalueella
hieman keskimääräistä pienemmäksi.


Oulujoen vesistöalueen säännöstellyillä järvillä Sotkamon reitillä sekä Kiantajärvellä ja Oulujärvellä
kesän tavoitetasot on jo saavutettu. Vuokkijärvellä kesän tavoitetaso saavutetaan ennusteen mukaan
vielä Juhannuksen alusviikolla.


Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia
pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole
ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet
pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille.

  

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven vedenkorkeus saavutti suositustason (NN+ 122,50 m) jo toukokuun puolivälissä. Tänään

vedenkorkeus on NN+ 122,62 metriä, joka on yhden senttimetrin matalammalla kuin kymmenen
edellisen vuoden keskiarvo, kuitenkin 12 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella. Vedenkorkeus 
pysyy nykyisessä tasossa ja laskee jonkin verran syksyä kohden.
 

Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu kesäkauden yläsuositus NN+ 123,00 metriä on voimassa nyt

toista kautta. Tämä ELY-keskusten kanssa sopimuksella vahvistettu suositus perustuu selvityksiin,
jotka tehtiin elokuun 2012 tulvan seurauksena. Yläsuositus ei takaa, ettei vedenkorkeus koskaan
nousisi sen yläpuolelle, mutta sen ansiosta korkeat vedenkorkeudet ovat harvinaisempia ja kestävät
lyhyemmän aikaa. Yläsuositusrajan avulla parannetaan tulvasuojelua Oulujärvellä ja pienennetään 
Oulujoen suuria juoksutuksia sateisina kesinä.
 

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 198,56 metriä on 15 senttimetriä

kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa matalammalla, kuitenkin seitsemän senttimetriä
alasuositusrajan yläpuolella. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,48 metriä on nousussa, mutta
tällä hetkellä vielä kahden senttimetrin päässä kesän suositustasosta. Ennusteen mukaan suositustaso 
tullaan saavuttamaan Juhannuksen alusviikolla.
 

Sotkamon reitin säännöstellyt järvet saavuttivat kesän suositustasot viimeistään toukokuussa Nuasjärveä
lukuun ottamatta. Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,75 metriä on 9 senttimetriä viimeisten
kymmenen vuoden keskimääräistä kesäajan vedenkorkeutta matalampi. Kiimasjärvi on nyt laskenut
toukokuun alun kevään huippukorkeudesta 13 senttimetriä ja tämän hetken vedenkorkeus NN+
137,55 metriä on kesäkauden normaalitasossa. Nuasjärven vedenkorkeus on NN+ 137,50 metriä,
mikä on 10 senttimetriä yli alasuositusrajan ja hieman alle ajankohdan kymmenen edellisen vuoden
keskiarvon.

 

Leppikosken ja Seitenoikean vesivoimalaitosten peruskorjaustyöt vaikuttavat 
vedenpinnan korkeuksiin ja juoksutuksiin Emäjoella 

Leppikosken voimalaitoksen peruskorjauksen aikana vedenkorkeus Emäjoessa voi vaihdella
ajoittain tavallista enemmän Ristijärven taajaman ja Leppikosken voimalaitoksen välisellä jokialueella.
Voimalaitoksen molemmat koneistot pysäytetään 27.6 - 29.7. välisenä aikana. Tuona
ajanjaksona kaikki vesi juoksutetaan tulvaluukkujen kautta. Voimalaitoksen tulvaluukkujen läheisyydessä 
liikkuminen on kiellettyä ja hengenvaarallista.
 

Seitenoikean voimalaitoksella tehtävät korjaustoimenpiteet alkavat juhannuksen jälkeen. Korjaustöiden

vuoksi Ristijärven ja Hyrynjärven pinnat ovat noin puoli metriä tavanomaista alemmalla
tasolla kesäkuun puolesta välin heinäkuun puoleen väliin.

 

Takaisin