Kalanistutusta

Vesivoimatuotannon vaikutukset kalatalouteen

Vesivoimatuotannon seurauksena vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväli ja -rytmi muuttuvat luonnontilaan verrattuna. Muutokset vaikuttavat muun muassa kalatalouteen ja vesistön ekologiaan. Voimalaitospadot estävät kalojen luontaisen vaelluksen. Veden patoaminen ja säännöstely taas heikentävät  ja vähentävät kalojen lisääntymisalueita ja muuttavat ravinto-olosuhteita.

Kalaistutukset pääkeino haittojen lieventämisessä

Fortum vähentää kalataloudelle aiheutuvia vaikutuksia voimalaitostensa ympäristössä pääosin kalaistutuksin. Vesivoimatuotannon kalatalousvelvoitteet perustuvat viranomaisten asettamiin lupamääräyksiin, ja Fortumin velvoitteet ovat pääosin istutusvelvoitteita.

Fortum istuttaa vuosittain Suomessa ja Ruotsissa noin 700 000 lohikalojen vaelluspoikasta Pohjanlahteen. Vesivoimaa tuottaviin jokiin ja säännösteltyihin järviin istutetaan muun muassa siikaa, kuhaa ja järvitaimenta.  Fortumilla on omia kalanviljelylaitoksia Suomessa ja Ruotsissa.

Kalaistutus vai kalatie?

Fortumille vaelluskalojen elinolojen parantaminen ja luonnonkalakantojen vahvistaminen on tärkeä tavoite. Tehokkaimmat keinot tavoitteen saavuttamiseksi riippuvat vesistöstä. Käytännössä keinot valitaan ja suunnitellaan yhteistyössä asianosaisten ja viranomaisten kanssa.

Viranomainen on määrännyt Fortumille ja muille voimayhtiöille suurissa rakennetuissa joissa pääsääntöisesti kalojen istutusvelvoitteita kalateiden sijaan, koska istutusten on arvioitu kompensoivan parhaiten kalataloushaittoja.  Vaelluskalakantojen palauttaminen kalatien avulla edellyttää kalojen lisääntymiseen tarvittavia kutu- ja poikastuotantoalueita. Näitä lisääntymisalueita ei vuosikymmeniä sitten kokonaan tai lähes kokonaan rakennetuissa joissa enää juurikaan ole.

Fortum on ollut mukana kaikissa hankkeissa, joissa on selvitetty edellytyksiä kalateiden rakentamiseen yhtiön voimalaitoksille. Hankkeissa on selvitetty kalatierakentamisen käytännön seikkoja, kalateillä saavutettavia hyötyjä, vaelluskalojen palauttamiseen tarvittavia muita tukitoimia (esim. poikastuotantoalueiden kunnostuksia, tuki-istutuksia, ylisiirtoja) sekä laadittu kalatiesuunnitelmia. Esimerkiksi Oulujoella on koko ajan käynnissä vaelluskalojen palauttamisen tukitoimia, kuten pienten lohenpoikasten kotiutusistutuksia. Fortum on rahoittanut ja ollut mukana näissä hankkeissa jo vuosia.

Rakennettujen jokien vaelluskalat tutkimuskohteena

Fortum kehittää jatkuvasti velvoitekalahoitoa yhteistyössä viranomaisten ja muiden sidosryhmien, kuten paikallisten kalastajien edustajien kanssa. Yhtiö myös osallistuu työpanoksella ja rahoituksella vaelluskalakantoja koskeviin tutkimuksiin. Suomessa Fortum on esimerkiksi ollut aktiivisesti käynnistämässä ja rahoittamassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuksia, joissa selvitetään vaelluskalojen palauttamismahdollisuuksia rakennettuihin jokiin.

Fortum toimii aktiivisesti myös vaelluskalafoorumissa, joka on viranomaisten, vesivoimayhtiöiden ja alan tutkimusyhteisöjen tiedonvaihtoa edistävä yhteistyöryhmä.

2.2.2016