Poikkeuslupa vesistön säännöstelyyn

​Pohjois-Suomen aluehallintovirasto muutti 17.8.2012 antamallaan päätöksellä tilapäisesti säännöstelylupien ehtoja Oulujärven ja Oulujoen tulvavahinkojen vähentämiseksi ja estämiseksi. Muutokset koskevat Oulujärven, Onto- ja Sotkamonjärvien sekä Kiantajärven ja Vuokkijärven säännöstelylupia. Lupien haltija on Fortum Power and Heat Oy.

Muutokset lyhyesti

Oulujärven yläpuolisissa Ontojärvessä, Sotkamonjärvissä, Kiantajärvessä ja Vuokkijärvessä vedenkorkeus saadaan nostaa kesäajan säännöstelyrajaan asti, jotta juoksutusta Oulujärveen voidaan pienentää. Vettä ei saa nostaa säännöstelyn ylimpien rajojen yläpuolelle, ja luvassa on määräys vedennoususta aiheutuvien haittojen rajoittamiseksi. Suuria juoksutuksia Oulujokeen voidaan jatkaa Oulujärven vedenkorkeudesta riippumatta. Muutos on voimassa poikkeustulvatilanteen ajan tai enintään vuoden loppuun.

Muutosten tarkoitus

Vedenpinta Oulujärvessä saadaan hiukan nopeampaan laskuun kuin varsinaisen luvan mukaan toimittaessa. Lisäksi voimakkaampiin syyssateisiin voidaan koko vesistössä varautua paremmin. Poikkeusluvalla vettä voidaan varastoida hiukan enemmän Oulujärven yläpuolisiin järviin, joissa vesi ei vielä nouse vahinkorajalle samoin kuin Oulujärvessä. Juoksutusmuutoksen tarkoituksena on, että kaikkein suurimpia juoksutuksia voidaan välttää, kun keskisuurta juoksutusta voidaan jatkaa pidempään.

Poikkeuksellisen säännöstelyn mahdollisesti aiheuttamista vahingoista

Poikkeussäännöstelyn tarkoituksena on minimoida kokonaistulvavahingot vesistössä. Siitä voi kuitenkin aiheutua haittaa Sotkamon järvillä, Ontojärvellä, Kiantajärvellä tai Vuokkijärvellä, lähinnä rantaviljelmien syystöille, koska vedenpinta saadaan nostaa normaalia syyskorkeutta ylemmäs. Vedenkorkeus ei silti nouse ylimpien kesävedenkorkeuksien yläpuolelle, joten rakenteille ja rakennuksille ei arvioida aiheutuvan haittaa. Pitkään jatkuva suuri juoksutus Oulujärvestä voi haitata rantojen ja vesistön käyttöä Oulujoella.

Säännöstelijä on vastuussa tämän 17.8. voimaan tulleen poikkeusluvan mukaisen säännöstelyn mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, ja niistä tulee ilmoittaa Fortumiin. Vahinkoilmoituksen yhteystietoineen voi osoittaa kirjeitse osoitteeseen Fortum Power and Heat Oy, Power Renewable Energy, Hietaniementie 7, 91430 LEPPINIEMI tai sähköpostitse power.division@fortum.com.

9.10.2012