Säännöstelylupa säätelee tulvatilanteen hoitamista

​Fortum säännöstelee Oulujoen vesistön järviä säännöstelyluvissa annettujen määräysten mukaan. Oulujärven lupa määrää sekä järven vedenkorkeuden että sen, paljonko vettä voi juoksuttaa järvestä pois.

Oulujärven säännöstelyn yhtenä tarkoituksena on Oulujärven ja Oulujoen tulvasuojelu; poikkeustilanteessa juoksutusta jokeen tulee rajoittaa vedenpinnan nousun rajoittamisen sijaan. Luvassa on määräys myös sen varalta, että luvan mukaisesta juoksutuksesta huolimatta vedenpinnan pitäminen ylärajan alapuolella (123,20 m) käy mahdottomaksi. Kun järveen tulee enemmän vettä, kuin sieltä saadaan juoksuttaa, vedenpinta nousee.

Oulujärven säännöstelyluvassa on määrätty ne rajat, joissa vedenkorkeutta saa juoksutuksin vapaasti säädellä. Säännöstelyn ylärajan ylittymisen estämiseksi Oulujärvestä saa juoksuttaa enintään 500 kuutiota sekunnissa (m3/s). Ylärajan ylityttyä juoksutusta tulee lisätä tästä joka vuorokausi enintään 50 m3/s, kunnes järvestä juoksutetaan 700 m3/s. Mikäli virtaama luonnontilassa olisi vielä enemmän, tulee juoksuttaa luonnontilaista tulvaa vastaava vesimäärä.

Yläpuolisten järvien säännöstelyillä on omat lupansa, jotka vaikuttavat siihen, miten veden juoksuttamista Oulujärveen voidaan rajoittaa. Viranomainen valvoo lupien noudattamista päivittäisten vedenkorkeus- ja virtaamatietojen perusteella.

Lisätietoja säännöstelystä: Timo Aaltonen, Head of Operations, Fortum, puh. 050 454 3475

22.8.2012