Luhtaniitty

Luhtarantojen kunnostukset

Juntus- ja Kulmajärvelle säännöstelyn vaikutuksesta syntyneiden luhtien monimuotoisuutta ja luonnon virkistyskäyttöä on lisätty.

Juntus- ja Kulmajärven luhdat Suomussalmella ovat syntyneet vesistöjen säännöstelyn aiheuttaman vedenkorkeuden vaihtelun seurauksena. Järvet ovat osa Kiantajärveä, jonka vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on keskimäärin noin 3,3 m.  

Kiantajärven 40 kilometriä pitkä selkä kerää ja ohjaa lintujen kevätmuuttoa Juntusrannan alueelle. Kiantajärven matalat rantavedet sekä laajat luhta- ja lieterannat ovat merkittäviä muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita monille varpuslintu-, kahlaaja- ja vesilintulajeille. Lintulaskennoissa on havaittu yhteensä 105 lintulajia, joista pesimäaikaan peräti 95 lajia.

Kainuun ELY-keskus, Suomussalmen kunta ja Fortum ovat yhteistyössä kunnostaneet luhta-alueita Suomussalmen Juntus- ja Kulmajärvellä. Kunnostuksilla on haluttu lisätä luonnon monimuotoisuutta ja helpottaa luhta-alueiden virkistyskäyttöä. Kaivutyöt tehtiin kuivatyönä, jolloin vesistövaikutukset jäivät mahdollisimman vähäisiksi.  

Luhtiin on kaivettu kanavia ja pieniä lampareita, jotka muodostavat monipuolisesti suojaisia vesialueita ja runsaasti rikkonaista rantaviivaa. Näin on pyritty parantamaan vesilintujen poikastuottoa ja luomaan muuton ja sulkasadon aikaisia ruokailu- ja levähdysalueita. Myös kalojen kutualueet paranevat, ja siitä hyötyvät erityisesti hauki, ahven ja särki. Kalakannat voivat paikallisesti myös hieman vahvistua. Kainuun ELY-keskus on rakentanut Juntusjärven rannalle kaksi uutta lintutornia ja pitkospuita, jotka on sijoitettu niin, että niistä pystyy näkemään mahdollisimman laajan vesi- ja luhta-alueen.  

Kustannukset on jaettu Kiantajärven säännöstelystä vastaavan Fortum Power and Heat Oy:n, Suomussalmen kunnan ja Kainuun ELY-keskuksen kesken. Töiden toteutuksesta on vastannut Kainuun ELY-keskus.  

 
 
 

 

10.2.2017