Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Vähennämme vesivoiman tuotannosta aiheutuvia haittoja lakisääteisten velvoitteiden lisäksi vapaaehtoisilla hankkeilla.
Osallistumme monin tavoin jokivarsien ympäristönhoitoon ja virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, jokivarren kuntien, tutkimuslaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa. Yhteistyöllä olemme jo vuosia kunnostaneet vesistöä ja kohentaneet jokivarren maisemointia. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään vesistöjen säännöstelyä niin, että siinä voidaan entistä paremmin yhdistää muut vesistön käyttötarpeet vesivoimantuotannon tarpeiden kanssa. Vesistöjen virkistyskäyttöä olemme parantaneet rakentamalla rannoille veneenpitopaikkoja ja veneille laskuluiskia. 
 

Tuemme myös sellaisia muiden sidosryhmien toteuttamia hankkeita, joissa vähennetään vesivoimantuotannon ympäristöhaittoja ja vaalitaan luonnon monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä. Olemme Ruotsissa rahoittaneet osan hankkeista Bra Miljöval -merkityn sähkön myynnistä kertyneillä varoilla. Vuoksen virtavesien kunnostushakkeeseen olemme käyttäneet Ekoenergia -merkityn sähkömme myynnistä Fortumin ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteiseen rahastoon kertyneitä varoja.

Suomessa toteuttamamme vesivoiman vapaaehtoiset ympäristöhankkeet 

Oulujoen kunnostuksen ja moninaiskäytön puitesopimuksella, eli lyhyemmin OUMO–hankkeella, on parannettu säännöstellyn vesistön ympäristöoloja jo vuodesta 1998 lähtien. Fortum on hankkeessa päärahoittaja. Muista osuuksista vastaavat vesistöalueen kunnat, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukset sekä vesistön muut voimayhtiöt.
 

OUMO–hankkeiden valinnassa perusteena ovat niiden vaikuttavuus vaelluskalojen ympäristöolojen parantamisessa ja jokialueen virkistyskäytössä sekä vesivoiman etujen viestimisessä. Rahoitettavista hankkeista tulee koitua hyötyä mahdollisimman laajalle alueelle. Nykyinen puitesopimus on laadittu vuosille 2014–2017 ja hankkeita rahoitetaan sen mukaisesti vuosittain noin 350 000 euron arvosta.

OUMO-rahoituksella yhteistyössä sidosryhmien kanssa on toteutettu tai toteutetaan muun muassa:

 
 • Paltamon Luhtaniemen vesistöalueen ja venevalkaman kunnostus v. 2017
 • Sotkamon Naapurinvaaran venesataman kehittäminen v. 2017
 • Muhoksen Laitasaaren telarannan rakentaminen v. 2017
 • Oulujoki -työryhmän käynnistäminen v. 2017
 • Oulujoen esittelyaineisto (Humanpolis Oy) v. 2016 - 2017
 • Utajärven järvialtaiden vedenlaadun parantamishanke v. 2015 - 2017
 • Siirrettyjen lohien käyttäytymisen ja lisääntymisen seuranta v. 2016 - 2017
 • Vaelluspoikaspyyntiseuranta Utosjoella v. 2015 - 2017
 • Suomussalmen lippoamislaiturin toteutus v. 2016
 • Muhoksen Kirkkosaaren talviuintipaikan toteutus v. 2016
 • Vaalan Nimisjärven alueen kehittäminen v. 2015 - 2016
 • Montan patoaltaan virkistyskalastushanke v. 2014 - 2017
 • Merilohien ylisiirtoja Utos- ja Kutujoelle v. 2014 - 2016
 • Pienpoikasten kotiutus- ja tuki-istutuksia Oulujoen sivu-uomissa vuosittain alkaen v. 2005

OUMO-rahoituksen lisäksi olemme tehneet investointeja erityisesti kalakantojen hoitoon - sekä istukkaiden laadun kehittämiseen että luontaisen elinkierron vahvistamiseen:

 • Montan kalojen kiinniottolaitteen rakentaminen v. 2016 - 2017
 • Montan kalanviljelylaitos valmis v. 2016

 Ruotsissa toteuttamamme vapaaehtoiset ympäristöhankkeet 

 • Jatkoimme lohikalojen alasvaellustutkimusta Klarälvenillä
 • Selvitimme toimenpiteitä, joilla suojella uhanalaista Gullspångin -lohikantaa
 • Jatkoimme Dalälvenin lähellä sijaitsevien biologisesti monimuotoisten tulvaniittyjen ja metsien kunnostus- ja hallinnointihanketta
 • Selvitimme toimenpiteitä, joilla suojella Rottnan joen taimenta
 • Jatkoimme tutkimusta luonnonvaraisten kalojen lisääntymismahdollisuuksista Dalälven alajuoksulla. Tutkimus toteutetaan yhdessä Gävlen piirikunnan, Uppsalan ja Vattenfallin kanssa
 • Tutkimme nieriän elinolosuhteita Ljusnan-joella

20.10.2017