Virtavesikunnostukset

Vuoksen virtavesikunnostukset

Vuoksen virtavesikalojen kantojen vahvistamiseksi hankkeessa lisättiin kunnostuksilla taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueita.

Vuoksessa elää runsas paikallisten kalojen kanta ja lisäksi jokeen laskeutuu Saimaalta vähäisessä määrin järvilohta, -taimenta ja muikkua. Taimenkantoja tuetaan säännöllisillä istutuksilla. Vuoksen erikoisuus on oma harjuskanta. 

Fortumilla on Vuoksessa kaksi vesivoimalaitosta - Imatra ja Tainionkoski. Vesirakentamisen myötä joen virtapaikat ja niille ominaiset elinympäristöt ovat suurimmalta osalta hävinneet. Virtavesielinympäristöt ovat tärkeitä kutu- ja poikastuotantoalueita mm. taimenelle ja harjukselle. Vuonna 2011 ryhdyttiin Fortumin aloitteesta selvittämään mahdollisuuksia lisätä Suomen puoleisen Vuoksen virtavesikalojen lisääntymisalueita sopivia vesialueita kunnostamalla. 

Kunnostusten suunnittelu aloitettiin selvittämällä harjukselle, taimenelle ja lohelle sopivia elinympäristöjä Fortumin elinympäristömallinnuksella koko Suomen puoleisessa Vuoksessa. Mallinnuksen ja maastokartoituksen perusteella löydettiin useita alueita, jotka soveltuisivat kunnostettaviksi kutu- ja poikastuotantoalueiksi. Parhaille alueille laadittiin kunnostussuunnitelma Kalatieto J. Rinteen toimesta.

Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten välisellä Vuoksella on kunnostettu kolme kohdetta virtavesikalojen ja muiden virtavesieliöiden elinympäristöiksi. Kunnostuksissa rantamatalikon pohjaa monipuolistettiin sorastamalla ja kiveämällä, jolloin pohjan laatu soveltuu paremmin kutuun ja kalanpoikaset löytävät sopivia suojapaikkoja ja elinalueita. Pohjan muotoja muokattiin sellaisiksi, että ne parantavat kalojen elinolosuhteita lisääntymisen ja poikasten selviytymisen kannalta. Virtausta ohjattiin rakentamalla kivistä suisteita. Kalastohyötyjen lisäksi kunnostusalueet pintakivineen monipuolistavat jokimaisemaa.   

Kunnostuksia on suunniteltu jatkettavan koko Suomen puoleisen Vuoksen alueella. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kalastoseurannat antavat jatkossa tärkeää tietoa kunnostusten onnistumisesta.  

Vuoksen kunnostukset ovat Fortumin, Imatran kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergian yhteishanke. Kunnostukset suunniteltiin Fortumin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä, kunnostuksen käytännön toteutuksesta vastasi Imatran kaupunki ja Fortum rahoitti kunnostukset EKOenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä kertyneillä varoilla.

 
 
 

 

 
 
 

 

10.2.2017