Loviisa, välivarasto

Jätehuolto

Loviisan ydinvoimalaitoksen jätehuolto on jaettu kahteen osaan. Konventionaalinen jätehuolto käsittää ne jätteet, jotka eivät sisällä radioaktiivisuutta. Valvonta-alueella syntyvä jäte käsitellään radioaktiivisena jätteenä, joka jaetaan syntytapansa ja alkuperäisen käyttötarkoituksensa perusteella kolmeen luokkaan: matala-aktiiviseen, keskiaktiiviseen sekä korkea-aktiiviseen.

Matala-aktiivinen jäte

Suurin osa ydinvoimalaitoksen normaalin käytön aikana syntyvästä jätteestä on matala-aktiivista jätettä. Tämä jäte koostuu lähinnä eristemateriaalista, paperista, vanhoista työvaatteista, koneosista, muovista ja öljystä, eli tavanomaisesta huoltojätteestä. Osa tästä jätteestä voidaan vapauttaa valvonnasta, jos se täyttää mittauksen jälkeen viranomaisen asettamat vapauttamisvaatimukset.

Keskiaktiivinen jäte

Keskiaktiivinen jäte muodostuu pääasiassa prosessiveden puhdistusjärjestelmien ioninvaihtomassoista sekä viemärivesien puhdistuksessa syntyneestä haihdutusjätteestä. Loppusijoitusta varten Loviisan ydinvoimalaitoksella syntynyt keskiaktiivinen jäte kiinteytetään betoniin ja loppusijoitetaan voimalaitosalueella sijaitsevaan voimalaitosjätteen loppusijoitustilaan.

Korkea-aktiivinen jäte

Korkea-aktiivinen jäte koostuu käytetystä ydinpolttoaineesta. Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Olkiluotoon Eurajoelle. Loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii Posiva Oy, joka on Fortumin ja Teollisuuden Voima (TVO) yhdessä omistama yhtiö. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilaan voidaan sijoittaa TVO:n ja Fortumin aiempien ja nyt suunniteltujen uusien voimalaitosyksiköiden käytetty ydinpolttoaine.

Jätteet, joita ei vapauteta valvonnasta, loppusijoitetaan voimalaitosalueella olevaan voimalaitosjätteen loppusijoitustilaan.

17.2.2016