Kärnsäkerhet

Kärnsäkerhet

Säkerheten på ett kärnkraftverk baserar sig på noga utvalda projekteringsgrunder, framstående planering, förstklassiga komponenter och en kompetent drifts- och underhållspersonal.

 

Kärnkraftverkets verksamhet och utsläpp samt strålningsnivån i omgivningen följs upp hela tiden. Det finns flera separata kontrollsystem för att uppdaga driftstörningar så fort och tillförlitligt som möjligt och förhindra att ett tillbud utvecklas till en allvarlig situation. Systemen samordnas bland annat enligt följande principer:

Flerdubbla säkerhetsfunktioner

Systemen ska vara säkrade så att säkerhetsfunktionerna kan aktiveras även vid fel i en enskild anordning med såväl det externa som det interna strömförsörjningssystemet och oavsett om någon anordning som påverkar säkerhetsfunktionerna samtidigt är ur funktion på grund av underhåll eller reparation.

Systemen klarar alla omständigheter

Säkerhetssystemen ska utarbetas så att de tål exponering för alla omständigheter och fungerar både under normaldrift och vid sådana olyckor som beaktats i planeringen.

Olika funktionsprinciper kompletterar varandra

Det ska vara möjligt att utföra de viktigaste säkerhetsåtgärderna på åtminstone två olika sätt. Ett exempel på denna differentiering är att reaktorn kan stoppas antingen med styrstavar eller genom att mata in borsyrelösning i processen.

Säkerhetssystem

 

Kraftverket är utrustat med säkerhetssystem vars syfte är att förhindra utsläpp av radioaktiva ämnen i omgivningen vid eventuella, men ytterst osannolika, olyckor. 

De viktigaste säkerhetssystemen

1.  Stålinneslutning
2. Spraysystem utanför skyddskapseln
3.  Luftfilter
4.  Nödmatarvattensystem
5.  Reaktorhärd
6.  Nödkylningspumpar
7.  Reservnödkylningspumpar
8.  Nödmatarvattenpumpar
9.  Elförbindelse från vattenkraftverk
10.  Reservdieselgeneratorer
11.  Sprinklersystem
12.  Vätgasförbrännare och rekombinatorer
13.  Iskondensorer
14.  Trycksatta nödvattencisterner

 

 

 

Reaktorinneslutning

Reaktorinneslutningen ska förhindra att radioaktiva ämnen sprids från reaktorn ut i omgivningen vid en eventuell olycka. Med stålinneslutningen är det möjligt att på ett avgörande sätt lindra konsekvenserna av en olycka och därför är det ytterst viktigt att den bevaras intakt. Det viktigaste är att rörledningar och andra genomföringar i inneslutningen kan stängas så de sluter tätt.

Trycksänkning i primärkretsen

Att sänka trycket i primärkretsen är en viktig kontrollåtgärd vid allvarliga olyckor i situationer där resteffektvärmen från reaktorn inte kan överföras till sekundärkretsen på normalt vis. Genom att sänka trycket i primärkretsen säkerställer man att reaktorkärnan kyls ner och förhindrar det höga trycket att skada tryckkärlet.

 

Kontrollerat avlägsnande av väte

Om bränslestavarna överhettas uppstår det en kemisk reaktion mellan vattnet och reaktorinneslutningen som alstrar stora mängder väte. Vätgasen leds från reaktorn till inneslutningen till exempel genom att sänka trycket i primärkretsen eller via en eventuell läcka. Vätgas är i höga koncentrationer explosiv när den kommer i kontakt med luft. Om inte vätgasen avleds kontrollerat under hela olyckan kan inneslutningens intakthet äventyras.

Vid Lovisa kraftverk kontrolleras den vätgas som alstras vid en olycka med iskondensorer, vätgasrekombinatorer och glödstift.

Nerkylning av reaktorns tryckkärl och inneslutning

Genom att reaktorns tryckkärl kyls ner utifrån kan man garantera att tryckkärlet hålls intakt under hela olyckan även vid härdsmälta. Resterna av reaktorhärden kvarhålls och kyls ner inuti tryckkärlet, så att skador på tryckkärlet inte kan leda till att inneslutningens intakthet äventyras.

Ett sprinklersystem utanför inneslutningen finns till för att förhindra att inneslutningen skadas av övertryck vid en eventuell allvarlig reaktorolycka. Sprinklersystemetdrivs av en separat dieselmotor. Vi behov kan reaktorinneslutningen även besprutas med brandbilsutrustning.

8.2.2016