Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk inleds 20.7.2014

Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk börjar söndagen den 20 juli. Arbetet inleds vid kraftverksenheten Lovisa 1, varefter enheten Lovisa 2 står i tur. Enheten Lovisa 1 genomgår en så kallad kort årsrevision, medan enheten Lovisa 2 är föremål för en omfattande besiktningsrevision som görs vart fjärde år. Årsrevisionen vid Lovisa kraftverk beräknas räcka sammanlagt drygt nio veckor. 


”Årsrevisionen vid Lovisa 1 omfattar dels normalt underhåll och byte av bränsleelement, dels byte av enhetens huvudtransformator och generatorbrytare, granskning och rengöring av två ånggeneratorer samt programenligt underhåll av huvudcirkulationspumparna och lågtrycksturbinen.  Moderniseringen av lågtrycksturbinen fortgår och tre av huvudcirkulationspumparna förses med antimonfria mekaniska tätningar”, säger Pertti Salonen som är chef för kraftverkets underhållsenhet.

De första antimonfria tätningarna installerades år 2012 efter flera års utveckling och testning. Antimon är ett radioaktivt ämne som finns i metallen i huvudcirkulationspumparnas mekaniska tätningar. Det antimon som hamnar i primärkretsens rörsystem vid drift står för cirka hälften av stråldosen till driftpersonalen. Bytet till antimonfria tätningar ingår i Lovisa kraftverks program för fortlöpande förbättring och reduktion av stråldosen till personalen. 

Besiktningsrevisionen vid Lovisa 2 omfattar dels normalt underhåll och byte av bränsleelement, dels en omfattande besiktning av reaktorn och primärkretsens ånggeneratorer, täthetstestning av stålinneslutningen, programenligt underhåll av två huvudcirkulationspumpar, öppning och underhåll av turbinens låg- och högtryckskomponenter, byte av enhetens huvudtransformator och generatorbrytare samt modernisering av tryckhållaren. Vid revisionen förses två av enhetens cirkulationspumpar med antimonfria mekaniska tätningar. Efter bytet är samtliga tätningar i kraftverkets huvudcirkulationspumpar antimonfria.  

I årsrevisionen och förnyelsearbetena deltar sammanlagt 930 externa underhålls- och besiktningsexperter, varav cirka 80 procent är finländare. De övriga experterna är från Ryssland, Kroatien, Tyskland, Frankrike, Holland, Polen, Estland, USA och Tjeckien.

Lovisa kraftverks ordinarie personal omfattar cirka 500 personer anställda av Fortum och cirka 100 personer anställda av externa företag.

Fortum Abp

Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Pertti Salonen, chef för underhållsenheten, tfn 010 455 3100

Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010

Bakgrundsinformation om Lovisa kraftverk:

År 2013 var driftfaktorn vid Lovisa kraftverk, som ägs till 100 procent av Fortum, 92,5 %. Den genomsnittliga driftfaktorn vid världens tryckvattenkraftverk var cirka 83 %, vilket innebär att tillgängligheten vid Lovisa kraftverk var hög i internationell jämförelse. Under fjolåret producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 8,04 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket är cirka 9 % av den totala elproduktionen i Finland. Tack vare produktionen i Lovisa undviks utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxid per år. År 2013 investerade Fortum sammanlagt cirka 60 miljoner euro i Lovisa kraftverk. 

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn. Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. År 2013 uppgick Fortums omsättning till 6,1 miljarder euro och rörelseresultatet till 1,6 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.com.

Takaisin