Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk slutförd

​Båda enheterna vid Fortums kärnkraftverk i Lovisa producerar åter elektricitet efter årsrevisionen. Revisionen vid enheten Lovisa 1, som räckte knappt 19 dygn, slutfördes 6.9.2013 och den cirka 16 dygn långa revisionen vid Lovisa 2 slutfördes 23.9.2013. 


Vardera enheten genomgick en kort avställning för byte av bränsleelement, vilket innebär att inga omfattande ändrings- eller reparationsarbeten gjordes. Vid årsrevisionen byttes ungefär en fjärdedel av reaktorernas bränsleelement ut.

”Vid sidan om det normala underhållsarbetet och bytet av bränsleelement byttes en av reservdieslarnas motorer vid enheten Lovisa 1 ut mot en grundrenoverad motor. Därtill förnyades ställverkets 6 kilovolts (kV) huvudbrytare och ställverksfältets 400 kV:s brytare. Arbetet följde tidsschemat ”, säger Pertti Salonen som är chef för kraftverkets underhållsenhet.

Utöver det normala underhållsarbetet och bytet av bränsleelement genomgick enheten Lovisa 2 förnyelse av ställverksfältets 400 kV:s brytare. Förnyelsen av enheternas 400 kV:s brytare gjordes av Fingrid Abp.

Under revisionen inträffade inga händelser med betydande inverkan på person- eller anläggningssäkerheten. Under uppstartningen av Lovisa 1 upptäcktes några mindre tekniska fel som fördröjde proceduren med ungefär två dygn. Vid sluttestningen av Lovisa 2 iakttogs funktionsstörningar i två styrstavar, men störningarna upphörde. Stavarna testades därefter flera gånger och deras funktion konstaterades vara normal. De aktuella styrstavarna kommer att testas regelbundet under driften och de kommer att ses över och underhållas vid nästa årsrevision.

"Årsrevisionen vid vardera kraftverksenheten förlöpte väl och arbetet följde tidsschemat och den planerade omfattningen. Trots de extra utredningarna och testningarna lyckades årsrevisionen väl också med tanke på tidsschemat”, säger Timo Eurasto som är chef för kraftverkets driftenhet.

"Kraftverksenheterna är i gott skick och förväntas fungera lika störningsfritt som under tidigare år", säger Timo Eurasto.  

Utöver Lovisa kraftverks personal på 500 personer deltog cirka 650 underhålls- och inspektionsexperter från 50 företag i årsrevisionen. Leverantörsföretagen hade direkta avtal med Fortum och 97 procent av deras arbetskraft var finländare.

Fortum Abp

Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Pertti Salonen, chef för underhållsenheten, tfn 010 455 3100

Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010

Fortums Lovisa kraftverk

År 2012 producerade Lovisa kraftverk 7,61 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka tio procent av elförbrukningen i Finland. I fråga om säkerhet och tillgänglighet är Lovisa kraftverk ett av världens bästa kärnkraftverk. Driftfaktorn, som återspeglar kraftverkets produktivitet, är av världsklass. I fjol var driftfaktorn 87,6 procent.

Ytterligare information: www.fortum.com/lovisa

Fortum

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vi erbjuder hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen, effektivisera resursanvändningen och trygga energiförsörjningen samtidigt som de ger våra aktieägare betydande mervärde. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn.

Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Baltikum. Framöver erbjuder marknadsintegrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien nya tillväxtmöjligheter. År 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet till 1,7 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Ytterligare information: www.fortum.com/fi

Takaisin