Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk slutförd

​Båda enheterna vid Fortums Lovisa kraftverk producerar åter elektricitet efter årsrevisionen.  Revisionen vid enheten Lovisa 1, som räckte 21 dygn, slutfördes 16.8 och den drygt 35 dygn långa revisionen vid Lovisa 2 slutfördes 20.9.

Kraftverksenheten Lovisa 1 genomgick en kort avställning, vilket innebär att inga omfattande ändrings- eller reparationsarbeten gjordes. Enheten Lovisa 2 genomgick en omfattande besiktningsrevision som görs vart fjärde år. Vid årsrevisionen byttes ungefär en fjärdedel av vardera enhetens bränsleelement ut.

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement gjordes följande arbeten vid Lovisa 1: förhandsunderhåll och modernisering av en lågtrycksturbin, rotorbyte i en generator, byte av en huvudtransformator med generatorbrytare samt granskning och rengöring av ånggeneratorerna.  

"Samarbetet mellan de olika aktörerna har förbättrats ytterligare, vilket främjar arbetskvaliteten", säger Pertti Salonen som är chef för kraftverkets underhållsenhet. 

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement gjordes bland annat följande arbeten vid enheten Lovisa 2: modernisering av primärkretsens tryckkontroll, förnyelse av ångrörens huvudsäkerhetsventiler, byte av en huvudtransformator med generatorbrytare, förnyelse av havsvattenrören, turbinunderhåll, rotorbyte i en generator, omfattande besiktning av ånggeneratorerna samt täthetstestning av stålinneslutningen.  

Den tydligaste säkerhetsförbättringen vid kraftverket är en avsevärd materialrelaterad sänkning av strålningsnivån i reaktorkretsarna. Den lägre strålningsnivån i kombination med förbättrade arbetsmetoder syns som minskade stråldoser till personalen. 

"Årsrevisionen förlöpte väl och arbetet följde tidsschemat. Under revisionen inträffade inga händelser med betydande inverkan på person- eller anläggningssäkerheten", säger Timo Eurasto som är chef för kraftverkets driftenhet. 

I årsrevisionerna och förnyelsearbetena deltar omkring 930 externa underhålls- och besiktningsexperter, varav cirka 80 procent är finländare. Kraftverket sysselsätter permanent drygt 500 personer anställda av Fortum och cirka 100 personer anställda av andra företag.

Fortum Abp

Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Pertti Salonen, chef för underhållsenheten, tfn 010 455 3100

Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010

Takaisin