Fortum, Lovisa 2, avbrott i reaktorbyggnadens ventilationssystem i samband med ett lyft

På Fortums kärnkraftverk i Lovisa pågår årsavställningen. På måndagmorgon den 8.9.2014 utfördes ett lyft, som hör till ihop monteringen av reaktorn efter utfört underhållsarbete. Under pågående lyft märkte personalen i kontrollrummet att det blev avbrott i reaktorinneslutningens  ventilationssystem. Lyftet slutfördes så snabbt som möjligt. Avbrottet berodde på elarbeten, som utfördes samtidigt.


Anläggningens tekniska specifikationer förutsätter att reaktorinneslutningen är tät och att undertryck råder då ovannämnda lyft utförs. Detta för att radioaktiva  ämnen, som kan frigöras vid  en eventuell olycka i samband med lyft, inte skall sprida sig till omgivningen. Det kan nämnas att undertrycket utgör en kompletterande åtgärd till att reaktorinneslutningen är tät.

Händelsen inverkade inte på säkerhetsnivån i lyftet och inte heller på reaktorinneslutningens täthet. Årsavställningen fortsatte planenligt efter en utvärdering av händelsen.

Händelsen förorsakade inte fara för människor, miljön eller anläggningen. Den preliminära INES-klassificeringen är 0. Händelsen beskrivs närmare i en specialrapport, som tillställs Strålsäkerhetscentralen.

Ytterligare information: Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010

Konsernkommunikation

Fortum

Bakgrundsuppgifter

Årsavställningen vid Lovisa 2 började 16.8.2014 och avslutas enligt tidtabellen 19.9.2014. Vid årsavställningen utförs bränslebyte samt underhålls- och reparationsarbeten. I år utförs dessutom arbeten, som förbättrar anläggningens säkerhet.  Av dessa arbeten kan nämnas arbeten med  reaktorns tryckhållningssystem samt transformatorerna och generatorbrytarna.

Den mest betydande säkerhetsförbättringen i årets årsavställning har varit att stråldosen till personal gått ner med cirka 20 procent. Detta är en följd av långsiktigt arbete med förbättring av arbetsmetoder och materialutveckling. Som helhet taget har årsavställningen förlöpt planenligt och med bibehållen säkerhetsnivå.

I kraftverkets årsavställning, som påbörjades i juli, samt i andra pågående arbeten deltar 930 utomstående personer. Av dessa är 80  procent finländare. Kraftverkets egen personal uppgår till cirka 500 personer. Dessutom arbetar ungefär 100 utomstående personer kontinuerligt på kraftverket.

Takaisin