Inaktivering av den automatiska uppstartningen av två borinmatningspumpar vid enhet Lovisa 1

Torsdagen den 10 januari upptäcktes vid en programenlig test av borinmatningspumparna vid Lovisa 1 att de inte startade automatiskt men kunde startas manuellt. Pumparna hade inaktiverats enligt instruktionerna inför årsrevisionen i september 2012 men hade inte återställts vid uppkörningen.

Det upptäckta felet åtgärdades genast och funktionen är återställd. Motsvarande kopplingar granskades vid samtliga kraftverkets moduler och inga avvikeleser konstaterades.

Bor används för reaktorns effektreglering vid normal drift och för att säkerställa reaktorns underkriticitet vid avställning och driftstörningar. I störnings- och olyckssituationer kontrollerar kontrollrumspersonalen alltid att borpinmatningsumparna fungerar. Om pumparna inte aktiveras automatiskt startas de manuellt av kontrollrumspersonalen.

Kraftverkets samtliga borinmatningspumpar var funktionsdugliga och tillgängliga. Aktiveringssystemets felaktiga läge har preliminärt klassificerats som en händelse av klass 1 på den internationella, sjugradiga skalan INES gällande strål- och kärnsäkerhet.

Orsakerna till händelsen utreds och åtgärder som förhindrar en upprepning av händelsen vidtas. Det inträffade rapporteras till Strålsäkerhetscentralen. Händelsen medförde ingen fara för människor, miljön eller anläggningen.

Fortum, Division Power,

Kommunikation

Ytterligare information: Timo Eurasto, operation manager, tfn 010 45 55011

www.fortum.com/lovisa

Fortum

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vi erbjuder hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen, effektivisera resursanvändning-en och trygga energiförsörjningen samtidigt som de ger våra aktieägare betydande mervärde. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn.

Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Baltikum. Framöver erbju-der marknadsintegrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien nya tillväxtmöj-ligheter. År 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet till 1,8 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

www.fortum.com

Takaisin