Kyltorn okar sakerheten vid Fortums Lovisa kraftverk

År 2014 förses Fortums Lovisa kraftverk med ett nytt kylsystem som är oberoende av havsvatten. Kylsystemet ökar kraftverkets beredskap för sådana extrema förhållanden under vilka havsvatten inte kan användas som kylvatten på normalt sätt.  


Det nya kylsystemet utnyttjar luftkylda värmeväxlare, så kallade kyltorn. Kyltornen är lådformade byggnader med måtten 10 x 15 meter. Antalet kyltorn är två per kraftverksenhet. Det ena tornet används för avlägsnande av restvärme från reaktorn och det andra för avlägsnande av restvärme från bränslebassängerna och kylning av säkerhetsmässigt viktiga objekt.

Kyltornen ökar säkerheten under sådana extrema förhållanden under vilka Lovisa kraftverk inte kan använda havsvatten för kylningsändamål. Sådana förhållanden kan uppstå till följd av till exempel en allvarlig oljeolycka på Finska viken eller extrema naturfenomen så som mycket riklig algförekomst.    Anläggningen har redan nu alternativa kylsystem, men kyltornen ökar säkerheten ytterligare. 

Fortum har utrett och utvecklat det nya kylsystemet under flera år. Projektet realiseras som en del av Lovisa kraftverks årliga investeringsprogram. Vid Strålsäkerhetscentralens kärnsäkerhetsbedömning år 2102, som ingick i EU:s så kallade stresstester, bedömdes kyltornen som ett viktigt utvecklingsobjekt. 

Kyltornen levereras av det ungerska företaget GEA EGI Contracting/Engineering Co. Ltd. 

Fortum Abp

Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Samuli Savolainen, tfn 050 455 4020, samuli.savolainen@fortum.com

Fortums Lovisa kraftverk

År 2012 producerade Lovisa kraftverk 7,61 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka tio procent av elförbrukningen i Finland. Ifråga om säkerhet och tillgänglighet är Lovisa kraftverk är ett av världens bästa kärnkraftverk. Driftfaktorn, som återspeglar kraftverkets produktivitet, är internationellt sett mycket hög. I fjol var driftfaktorn 87,4 procent.  

Ytterligare information: www.fortum.com/lovisa

Fortum

Syftet med Fortums verksamhet är att producera energi som underlättar livet i dag och i framtiden. Vi erbjuder hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen, effektivisera resursanvändningen och trygga energiförsörjningen samtidigt som de ger våra aktieägare mervärde. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energisektorn.

Fortums verksamhet är i dag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Baltikum. Framöver erbjuder marknadsintegrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien nya tillväxtmöjligheter. År 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,7 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Ytterligare information: www.fortum.com/fi

Takaisin