Relästörning i Lovisa kraftverks reservdieslar

Vid en periodisk provning i december 2013 noterades en funktionsstörning i de reläer som styr reservkraftdieslarna vid Fortums Lovisa kraftverk. Störningen rapporerades till Strålsäkerhetscentralen samtidigt som orsaken började utredas.   


Utredningen visade att de reläer som installerades åren 2011‒2012 var mindre funktionssäkra än planerat och att funktionsstörningarna berodde på ett tillverkningsfel. För att diagnostisera funktionsstörningen utfördes flera provningar av dieslarna och funktionsstörningen uppträdde endast vid ett litet antal provningar. På basis av provningarna kunde funktionsstörningen lokaliseras till ett antal reläer.

Reläernas funktionsstörningar kunde ha förhindrat en automatisk uppstart av reservkraftdieslarna men de skulle ha varit funktionsdugliga vid en eventuell olyckssituation. Händelsen har klassificerats av klass 1 på den internationella, sjugradiga skalan INES gällande strål- och kärnsäkerhet.

Den typ av reläer som kostaterats ha funktionsstörning byts ut under januari och februari.

Händelsen medförde ingen fara för människor, miljön eller anläggningen.

Ytterligare information:

Thomas Buddas, chef för teknik- och utvecklingsenheten, tfn 050 455 3710

Takaisin