Henkilöstö ja työolot

​Alla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa sosiaalisen vastuun henkilöstö ja työolot -alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin. 

​Sosiaalisen vastuun johtaminen: Henkilöstö ja työolot ​Kuvaus
​Tavoitteet ja toimintatapa ​Haluamme olla haluttu ja turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Sosiaalisen vastuun tavoitteemme liittyvät henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen, työ- ja prosessiturvallisuuteen, vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja  vastuulliseen toimintaan hankintaketjussamme sekä hyvään yrityskansalaisuuteen.
 
Mittaamme sosiaalisen vastuun toteutumista seuraavilla mittareilla, joille olemme asettaneet konsernitason tavoitteet (vuosien 2015 ja 2016 tavoitteet):
  • Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapaturmien taajuus (TRIF) ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF), Fortumin henkilöstö
  • Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF), urakoitsijat
  • Vakavien työtapaturmien lukumäärä, oma henkilöstö ja urakoitsijat
  • Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti (vuonna 2016)
Lisäksi meillä on konsernitasoinen tavoite toimittaja-auditointien lukumäärälle (näkökulmana toimittajien työolot).
​Politiikat ​Turvallisuusjohtaminen perustuu Fortumin kestävän kehityksen politiikkaan. Muista henkilöstöä, turvallisuutta ja työoloja koskevista keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset.
 
Turvallisuusriskejä arvioimme osana konsernin riskinarviointimenettelyjä.
Jokapäiväistä turvallisuusjohtamista ohjataan noin 20:llä konsernitason ympäristö-, terveys- ja turvallisuus -ohjeistuksella (EHS-ohjeet) sekä EHS-koulutuksilla. Konsernitason ohjeistuksia tukevat paikallisen tason ohjeistukset, jotka käsittelevät yksityiskohtaisemmin olennaisia turvallisuusasioita ja paikallisia erityisvaatimuksia. Näihin sisältyvät muun muassa ydinvoimalaitosten turvallisuus ja patoturvallisuus. Ohjeistukset koskevat sekä Fortumin omia että urakoitsijoiden henkilöstöä. 
 
Henkilöstöjohtaminen perustuu Fortumin henkilöstöpolitiikkaan ja sitä tukeviin konsernitasoisiin henkilöstöprosesseihin: strateginen suunnittelu, rekrytointi, henkilöstön kehittäminen, suorituksen johtaminen, palkitseminen sekä työsuhteen ja henkilöstötietojen hallinta.
​Vastuut organisaatiossa ​Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.
​Seuranta ​Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus ja vakavien työtapaturmien lukumäärä. Turvallisuuden avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa.
 
Divisioonat ja toimipaikat kehittävät toimintaansa työturvallisuus- ja laatujärjestelmien edellyttämien auditointien avulla. Sisäiset ja ulkoiset tarkastajat auditoivat säännöllisesti OHSAS 18001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmämme.
 
Työhyvinvointia mitataan vuoden 2016 alusta alkaen sairauspoissaoloprosentilla ja se raportoidaan johtoryhmälle neljännesvuosittain. Työhyvinvointia seurataan myös muilla konsernitason mittareilla, kuten toteutuneen eläköitymisiän ja lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella.
 
Työhyvinvoinnin seuranta on myös osa Fortum Sound -henkilöstötutkimusta. Tutkimuksen työhyvinvointi-indeksi mittaa muun muassa työyhteisön keskustelun avoimuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja työtehtävien haasteellisuutta koskevia näkemyksiä.
 
Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. Työelämän oikeuksien ja käytäntöjen toteutumista arvioivat toimittajakyselyt ja auditointitulokset korjaavine toimenpiteineen tallennetaan toimittajatietokantaan, joka on avoin kaikille fortumlaisille. Fortum on asettanut konsernitavoitteen auditointien lukumäärälle ja tehdyt auditoinnit raportoidaan operatiiviselle johdolle neljännesvuosittain.
 
Hiilen osalta käytämme Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja hankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Bettercoal-aloitteen mukaiset auditoinnit ovat aina kolmannen osapuolen tekemiä.
 
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella sekä erityisillä kestävän kehityksen tutkimuksilla. 

14.7.2016