Talous

Alla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa taloudellisen vastuun alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.   

​Taloudellisen vastuun johtaminen ​Kuvaus
​Tavoitteet ja toimintatapa ​Tavoitteenamme on saavuttaa vahvalla osaamisella ja vastuullisilla toimintatavoilla erinomaisia taloudellisia tuloksia strategisesti valikoiduilla ydinalueilla. Uskomme, että kilpailukyky, toimitusvarmuus ja markkinalähtöinen tuotanto mahdollistavat pitkän aikavälin kannattavan kasvun. Taloudellisesti vahva yhtiö pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, valvomaan hankintaketjuaan ja vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin sekä tuottamaan erinomaista arvoa osakkeenomistajilleen.
 
Jokainen uusi tutkimus- ja kehityskohde arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden kriteereillä. Samoin jokainen uusi investointiehdotus arvioidaan kestävän kehityksen kriteereillä osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksyntämenettelyä. Haemme investoinneissa sellaista taloudellisesti kannattavaa vaihtoehtoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä.
 
Mittaamme taloudellista menestystä sijoitetun pääoman tuotolla (tavoite:10 %) sekä pääomarakenteella (tavoite: vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5).
 
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2015 on raportoitu tilinpäätöksen osiossa Tuloskehitys ja taloudellinen asema.
​Politiikat ​Talouden johtamisjärjestelmä perustuu konsernitason politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin sekä hyvään hallinnointitapaan, tehokkaaseen riskienhallintaan, riittäviin kontrolleihin ja niitä tukeviin sisäisen tarkastuksen periaatteisiin. Muista talousjohtamisen keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset.
​Vastuut organisaatiossa ​Talousjohtaja ja konsernin talousyksikkö, divisioonien johto ja viime kädessä toimitusjohtaja sekä hallitus vastaavat talouteen ja tilinpäätökseen sekä laajempiin taloudellisen vastuun kysymyksiin liittyvistä asioista.
 
Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen
​Seuranta ​Hallitus päättää yhtiön taloudelliset tavoitteet osana liiketoiminnan vuosisuunnitteluprosessia. Niiden toteutumista seurataan kuukausittain sekä divisioona- että johtoryhmätasolla. Fortumin johto seuraa taloudellisten tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain osana liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia ja avaintunnusluvut raportoidaan säännöllisesti Fortumin hallitukselle. Investointeihin liittyviä taloudellisia tunnuslukuja seurataan investointifoorumeissa.

25.2.2016