Ympäristö

​Alla on kuvattu kestävän kehityksen johtaminen Fortumissa ympäristövastuun alueella. Lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa eri näkökohtien ja vaikutusten hallinnasta on esitetty kestävän kehityksen sivustollamme aihepiireittäin.  

​Ympäristövastuun johtaminen ​Kuvaus
​Tavoitteet ja toimintatapa ​Painotamme ympäristövastuussa energia- ja resurssitehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja ympäristövaikutusten vähentämistä. Osaamisemme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa ja energiatehokkaassa CHP-tuotannossa, panostuksemme aurinko- ja tuulivoimaan sekä kestävien ratkaisujen tarjoaminen kaupungeille auttavat meitä ympäristövastuun toteuttamisessa. Tutkimus- ja kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.
 
Mittaamme ympäristövastuun toteutumista seuraavilla mittareilla, joille olemme asettaneet konsernitason tavoitteet (vuosien 2015 ja 2016 tavoitteet):
  • CO2-ominaispäästöt
  • Energiatehokkuus
  • Merkittävät ympäristöpoikkeamat
Lisäksi meillä on konsernitasoinen tavoite toimittaja-auditointien lukumäärälle (näkökulmana toimittajien ympäristöarvioinnit).  
​Politiikat Ympäristöjohtaminen perustuu Fortumin kestävän kehityksen politiikkaan.
Muista ympäristöjohtamisen keskeisistä ohjaavista elementeistä on kerrottu kohdassa Politiikat ja sitoumukset.
 
Ympäristöriskejä arvioimme osana konsernin riskinarviointimenettelyjä (Tilinpäätös/Hallituksen toimintakertomus/Riskienhallinta). 
​Vastuut organisaatiossa ​Kestävän kehityksen vastuistamme on kerrottu kohdassa Hallinto ja johtaminen.
​Seuranta

Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain EHS-poikkeamat, neljännesvuosittain hiilidioksidin ominaispäästöt ja vuosittain energiatehokkuuden parantaminen. Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa.

Divisioonat ja toimipaikat kehittävät toimintaansa ympäristöjärjestelmien edellyttämien auditointien avulla.
Sisäiset ja ulkoiset tarkastajat auditoivat säännöllisesti ISO 14001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmämme. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten CO2-päästöt auditoidaan vuosittain laitoskohtaisesti ulkopuolisen, päästökauppaviranomaisen hyväksymän todentajan toimesta. Todentamisen kohteena on tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja -tiedot. Laitosten on toimitettava viranomaiselle vuosittain todennettu päästöselvitys edellisen kalenterivuoden hiilidioksidipäästöistä.

Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. Hiilen osalta käytämme Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja hankintaketjun kestävän kehityksen mukaisessa arvioinnissa. Bettercoal-aloitteen mukaiset auditoinnit ovat aina kolmannen osapuolen tekemiä.
 
Kartoitamme sidosryhmiemme näkemyksiä vuosittain One Fortum -tutkimuksella sekä erityisillä kestävän kehityksen tutkimuksilla.

26.2.2016